Δημιουργία θέσεων και την κατάργηση άλλων προβλέπει η πολιτική απασχόλησης που προκρίνεται μέσα από τον προϋπολογισμό του 2021. Συγκεκριμένα, προτείνεται η δημιουργία 524 θέσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται 320 θέσεις οπλίτη στον κυπριακό στρατό. Οι θέσεις στον στρατό κρίνονται αρμοδίως αναγκαίες προς συμμόρφωση με τις ΚΔΠ 351/ 2016 (για αξιωματικούς) και τις ΚΔΠ 428/ 2017 (για υπαξιωματικούς). Οι ΚΔΠ διαλαμβάνουν ότι οι εισακτέοι στις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας διορίζονται ως οπλίτες κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους.

Πρόκειται για ρύθμιση που απαιτείται από τους πιο πάνω κανονισμούς και δεν αφορά στη δημιουργία θέσεων με πρόσθετη δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Έναντι της δημιουργίας των πιο πάνω θέσεων, προτείνεται η κατάργηση 44  θέσεων (41 δημοσιοϋπαλληλικών και 3 ωρομίσθιων) και σημείωση με διπλό σταυρό 29 θέσεων, ενώ άλλες 314 θέσεις θα καταργηθούν ή θα σημειωθούν με διπλό σταυρό σε μελλοντικό στάδιο, είτε λόγω δεσμεύσεων έναντι της έγκρισης που δόθηκε για δημιουργία των πρόσθετων θέσεων, είτε λόγω της αναδιοργάνωσης του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας και της λειτουργίας της Κρατικής Εταιρείας Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.

Επιπρόσθετα, μέσω του προϋπολογισμού του 2021 προωθείται η υλοποίηση υφιστάμενων ρυθμίσεων/ σημειώσεων του προϋπολογισμού, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία, κατάργηση ή/ και σημείωση με διπλό σταυρό πρόσθετων θέσεων.

Όπως σημειώνεται, κατά τη δημιουργία νέων/πρόσθετων θέσεων εφαρμόστηκε κατά το δυνατό η πολιτική της κατάργησης ίσου αριθμού άλλων θέσεων ή η σημείωση με διπλό σταυρό για κατάργηση με την κένωσή τους ή/και η μείωση πρόνοιας στον προϋπολογισμό για την αγορά υπηρεσιών για κάλυψη σχετικών αναγκών, ώστε να μην προκύπτει κατά το δυνατό πρόσθετη δαπάνη, ενώ από το 2021 θα ισχύσει η πολιτική δημιουργίας θέσεων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και νοουμένου ότι υποδεικνύονται ίσης αξίας καταργήσεις θέσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Επίσης, υπάρχει πρόνοια για μισθοδοτική αναβάθμιση 13 εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου βοηθών εξεταστών (Κλ. Α4 και Α7(ii)) σε Λειτουργούς Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Κλ. Α8, Α10 και Α11), Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και 9 Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου Βοηθών Λειτουργών Γενικού Λογιστηρίου (Κλ. Α4 και Α7(ii)) σε Λειτουργούς Γενικού Λογιστηρίου (Κλ. Α8, Α10 και Α11), Γενικό Λογιστήριο, στα πλαίσια των πορισμάτων μελετών διαχωρισμού διαζευκτικών προσόντων, που είχαν εφαρμοστεί στο παρελθόν για τις αντίστοιχες μόνιμες θέσεις.

Η συνολική απασχόληση στον δημόσιο τομέα παρουσιάζει μείωση από 52.267 την 1η Δεκεμβρίου 2012 σε 47.522 στις 30.6.2020, εξαιρουμένων 3.090 περίπου Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) που έχουν αντικαταστήσει 3.400 περίπου κληρωτούς οπλίτες. Δηλαδή, σε σχεδόν οκτώ χρόνια η μείωση του προσωπικού στην κρατική μηχανή ήταν 4.745 άτομα. Με βάση τον προϋπολογισμό του 2021, θα υπάρχει συνέχιση της απαγόρευσης πλήρωσης κενών μόνιμων θέσεων πρώτου διορισμού, πρώτου διορισμού και προαγωγής και προαγωγής  στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Οι περιπτώσεις που δικαιολογούν εξαίρεση από την απαγόρευση θα συνεχίσουν να εξετάζονται σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί της απαγόρευσης πλήρωσης κενών θέσεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Πηγή : philenews.com