Αναλυτικά τί απαιτείται για την υποβολή αίτησης

Στην μάχη των Παγκύπριων εξετάσεων ρίχνονται τον Μάιο χιλιάδες μαθητές.

Το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη δημοσιοποιήσει τον Οδηγό των εξετάσεων, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στους υποψηφίους.

Όσον αφορά μαθητές οι οποίοι θα διεκδικήσουν θέση στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της Ελλάδας, το Υπουργείο Άμυνας εξέδωσε ανακοίνωση με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στο Υπουργείο Άμυνας αντίγραφο της αίτησης/μηχανογραφικού δελτίου συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2018 του Μηχανογραφικού Συστήματος της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Πιστοποιημένο φωτοαντίτυπο Κυπριακής ταυτότητας, στην οποία αναγράφεται ως Ιθαγένεια η Κυπριακή, το οποίο μπορούν να πιστοποιούν μόνο οι Επαρχιακές Διοικήσεις και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ).

β. Πρόσφατο πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο (όχι πέραν του ενός μηνός) του Ατομικού Φακέλου του Οπλίτη ή Βεβαίωση από τη Μονάδα που υπηρετεί ή Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Τύπου «Α» από τα Στρατολογικά Γραφεία, για εκείνους που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

γ. Πρωτότυπο και πρόσφατο (με ημερομηνία έκδοσης όχι πέραν του ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου από την Αστυνομία.

2. Τα πιο πάνω πιστοποιητικά μπορούν να υποβάλλονται ή να αποστέλλονται προς το Υπουργείο Άμυνας (Εμμανουήλ Ροΐδη 4, Τ.Κ. 1432 Λευκωσία), μέχρι τις 19 Μαρτίου 2018 το αργότερο. Τονίζεται ότι, κάθε υποψήφιος/α θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει έγκαιρα στο Υπουργείο Άμυνας τα πιο πάνω δικαιολογητικά. Σε αντίθετη περίπτωση, το Υπουργείο Άμυνας θα αποκλείσει την υποψηφιότητά του/της για συμμετοχή στη διαδικασία διεκδίκησης θέσης σε Στρατιωτική Σχολή.

3. Η κατανομή των θέσεων κατά Σχολή παρουσιάζεται στο συνημμένο Παράρτημα.

4. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 22807540 ή να διαβάσετε τον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 2018, Τόμο Α΄, που εκδίδεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και διατίθεται στα βιβλιοπωλεία.

Πηγή : offsite cy