ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2022


Απόφαση Υπουργού Άμυνας δυνάμει του εδαφίου (5) του άρθρου 28
Ο Υπουργός Άμυνας ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το εδάφιο (5) του άρθρου 28 των πιο
πάνω Νόμων, αφού έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς και έχοντας υπόψη
το Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 73 το οποίο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας με αρ. 5145 και ημερομηνία 24 Φεβρουαρίου 2023, σύμφωνα με το οποίο καλούνται για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά:

(α) Όλοι οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2023, δηλαδή όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας οι οποίοι
γεννήθηκαν από 1.1.2005 μέχρι 31.12.2005, περιλαμβανομένων και των προσώπων της πιο
πάνω κλάσης που έχουν οποιοδήποτε από τους δύο γονείς Κυπριακής Καταγωγής, αλλά δεν
έχουν καταστεί πολίτες της Δημοκρατίας (όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 των πιο πάνω Νόμων)
συμπεριλαμβανομένων των στρατευσίμων μελών των θρησκευτικών ομάδων των Αρμενίων,
Μαρωνιτών και Λατίνων.

(β) Όλοι οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1996 μέχρι και 2022, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από 1.1.1978
μέχρι 31.12.2004, οι οποίοι δεν κατατάχθηκαν στην Εθνική Φρουρά για οποιοδήποτε λόγο και
υποχρεούνται σε κατάταξη στις Μονάδες που καθορίζονται πιο κάτω στην παρούσα απόφασή
του Υπουργού Άμυνας, εφόσον ο λόγος της νόμιμης παραμονής τους εκτός της Εθνικής
Φρουράς έπαυσε ή θα παύσει να υφίσταται μέχρι την 31 Ιουλίου 2023.


(γ) Όλοι οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1996 μέχρι και 2022, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από 1.1.1978
μέχρι 31.12.2004, οι οποίοι απολύθηκαν προσωρινά από τις τάξεις της Εθνικής Φρουράς για
λόγους υγείας ή σπουδών ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και υποχρεούνται σε επανακατάταξη,
στις Μονάδες από τις οποίες απολύθηκαν, την επομένη της ημερομηνίας λήξης της νόμιμης
παραμονής τους εκτός της Εθνικής Φρουράς, εφόσον οι λόγοι της νόμιμης παραμονής τους
εκτός της Εθνικής Φρουράς θα λήξουν εντός του έτους 2023.


(δ) Όλοι οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2024 (γεννηθέντες το έτος 2006) που επιθυμούν να
εκπληρώσουν τη θητεία τους ως εθελοντές, νοουμένου ότι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις του
εδαφίου (3) του άρθρου 28 των ως άνω Νόμων.


(ε) Ανυπότακτοι όλων των κλάσεων.

και με το οποίο απαλλάσσονται από την υποχρέωση στράτευσης:
(α) Οι Τούρκοι πολίτες της Δημοκρατίας, για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
(β) Τα πρόσωπα κυπριακής καταγωγής εκ μητρογονίας που γεννήθηκαν από την 1 Ιαν 1978 έως
και 11 Ιουν 1999, τα οποία κατά την κλήση της κλάσης τους δεν ήταν πολίτες της Δημοκρατίας
και τα οποία απέκτησαν δικαίωμα μη έκτισης στρατιωτικής θητείας, στη βάση της νομοθεσίας
που ίσχυε πριν από τον τροποποιητικό νόμο 16 (1) 2015, του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου
του 2002, εκτός αν οι ίδιοι επιθυμούν να καταταγούν ως εθελοντές, υποβάλλοντας σχετική αίτηση
στο Στρατολογικό Γραφείο του τόπου διαμονής τους.

 1. Ο Υπουργός Άμυνας, με την παρούσα Απόφαση καθορίζει τα πιο κάτω, σχετικά με την πρόσκληση
  για κατάταξη στην Εθνική Φρουρά των στρατευσίμων της 2023 Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων
  Οπλιτών (ΕΣΣΟ) και καλεί τους στρατεύσιμους όπως υποβάλουν υποχρεωτικά μέσω της ηλεκτρονικής
  ψηφιακής πλατφόρμας πριν την κατάταξή τους, τη Δήλωση Στοιχείων Επιλογής Στρατευσίμων 2023
  ΕΣΣΟ και τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται, προκειμένου να καταχωρηθεί η επιθυμία τους για
  την υλοποίηση της διαδικασίας επιλογής και κατανομής τους, στους Κλάδους, Όπλα και Σώματα της
  Εθνικής Φρουράς. Οι ημερομηνίες τις οποίες η εν λόγω πλατφόρμα θα είναι ενεργή για την υποβολή των
  δηλώσεων θα ανακοινωθούν σε κατοπινό στάδιο.
 2. Ο Υπουργός Άμυνας, με την παρούσα Απόφαση, καθορίζει τα πιο κάτω σχετικά με την υλοποίηση
  της πρόσκλησης για κατάταξη στην Εθνική Φρουρά των στρατευσίμων της 2023 ΕΣΣΟ και καλεί για
  κατάταξη:
  α. Τους στρατεύσιμους της κλάσης 2023, δηλαδή όλους τους πολίτες της Δημοκρατίας οι οποίοι
  γεννήθηκαν από 1.1.2005 μέχρι 31.12.2005, περιλαμβανομένων και των προσώπων της πιο
  πάνω κλάσης τα οποία έχουν οποιοδήποτε από τους δύο γονείς Κυπριακής καταγωγής, αλλά
  δεν έχουν καταστεί πολίτες της Δημοκρατίας (όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 των πιο πάνω
  Νόμων).
  β. Τους στρατεύσιμους που ανήκουν στις κλάσεις 1996 έως και 2022 (γεννηθέντων από 1η
  Ιανουαρίου 1978 έως και 31 Δεκεμβρίου 2004) οι οποίοι βρίσκονται νόμιμα εκτός των τάξεων της
  Εθνικής Φρουράς και ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
  (1) Έχουν τύχει αναβολής κατάταξης για οποιοδήποτε λόγο και η αναβολή έληξε ή θα λήξει
  από 30 Ιουνίου 2022 έως και 31 Αυγούστου 2023.
  (2) Απαλλάχθηκαν από την υποχρέωση για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά, σύμφωνα με τις
  διατάξεις του άρθρου 23, εδάφιο (1) των υπό αναφορά Νόμων περί Εθνικής Φρουράς και
  οι λόγοι απαλλαγής τους έχουν εκλείψει ή θα εκλείψουν έως και 14 Ιουλίου 2023.
  γ. Όσους ανήκουν στις κλάσεις 1996 και νεοτέρων και διατελούν σε ανυποταξία, καθώς επίσης και
  τους στρατεύσιμους που για οποιουσδήποτε λόγους δεν έχουν εκπληρώσει μέχρι σήμερα τις
  προβλεπόμενες από τους περί Εθνικής Φρουράς Νόμους στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
  δ. Τους εθελοντές της κλάσης 2024 (γεννηθέντες το έτος 2006), εφόσον το επιθυμούν και θα έχουν
  συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία κατάταξης.
  ε. Όσους διέμεναν μόνιμα στο εξωτερικό και έχουν ήδη εγκατασταθεί ή θα εγκατασταθούν στην
  Κύπρο έως και 14 Ιουλίου 2023.
  στ. Όσους απέκτησαν ή θα αποκτήσουν έως και 14 Ιουλίου 2023 την ιδιότητα του πολίτη της
  Δημοκρατίας, με εγγραφή ή πολιτογράφηση.
  Σημειώνεται ότι, όσοι απέκτησαν ή θα αποκτήσουν την ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας, με
  εγγραφή ή πολιτογράφηση, οφείλουν να κατατάσσονται με την αμέσως επόμενη ΕΣΣΟ που ακολουθεί
  την ημερομηνία πολιτογράφησης ή εγγραφής τους.
 3. Οι στρατεύσιμοι οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και
  Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών ή στα στρατολογικά μητρώα και ανήκουν στην ίδια
  στρατολογική κλάση ή κατηγορία με αυτούς που καλούνται για κατάταξη, υποχρεούνται να κατατάσσονται χωρίς ιδιαίτερη πρόσκληση.
 4. Όσοι ανήκουν στις θρησκευτικές ομάδες των Μαρωνιτών, των Αρμενίων και των Λατίνων της
  κλάσης 2007 και παλαιότερων, μπορούν να κατατάσσονται εθελοντικά, αφού προηγουμένως υποβάλουν σχετικό αίτημα στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.
 5. Εξαιρούνται από την πρόσκληση για κατάταξη τα πρόσωπα κυπριακής καταγωγής εκ μητρογονίας που γεννήθηκαν από την 1η Ιαν 1978 έως και 11 Ιουν 1999, τα οποία κατά την κλήση της κλάσης τους δεν ήταν πολίτες της Δημοκρατίας και τα οποία απέκτησαν δικαίωμα μη έκτισης θητείας, στη βάση της νομοθεσίας που ίσχυε πριν από τον τροποποιητικό νόμο 16 (1) 2015, του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου του 2002, εκτός αν οι ίδιοι επιθυμούν να καταταγούν, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα τους στα κατά τόπους Στρατολογικά Γραφεία.
 6. Οι καλούμενοι έχουν υποχρέωση να καταταγούν στα κέντρα κατάταξης στην Λευκωσία, Λάρνακα,
  Λεμεσό και Πάφο από 10 έως 14 Ιουλίου 2023, ως ακολούθως:

  α. Στο 4ο ΤΒΟ (Αθαλάσσα) Στρατόπεδο «ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΑΜΑΡΑ»
  (1) 10 Ιουλ 2023 (Δευτέρα)

  (α) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λευκωσίας, των κλάσεων 2021 και προηγουμένων, εκτός
  αυτών που διαμένουν στα χωριά Αγία Βαρβάρα, Αλάμπρα, Αναλιόντας, Δάλι,
  Λυθροδόντας, Λύμπια, Μαθιάτης, Νήσου, Πέρα Χωριό Νήσου, Ποταμιά, Σιά, Πάνω
  Πύργο, Κάτω Πύργο, Παχύαμμο και Πηγένια της επαρχίας Λευκωσίας.

  (β) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λευκωσίας, της κλάσης 2022, των οποίων το επώνυμο
  αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι και Κ, εκτός αυτών που διαμένουν στα
  χωριά, Αγία Βαρβάρα, Αλάμπρα, Αναλιόντας, Δάλι, Λυθροδόντας, Λύμπια, Μαθιάτης,
  Νήσου, Πέρα Χωριό Νήσου, Ποταμιά, Σιά, Πάνω Πύργο, Κάτω Πύργο, Παχύαμμο και
  Πηγένια της επαρχίας Λευκωσίας.

  (γ) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λευκωσίας, της κλάσης 2022, των οποίων το επώνυμο
  αρχίζει από τα γράμματα Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω, εκτός αυτών που
  διαμένουν στα χωριά Αγία Βαρβάρα, Αλάμπρα, Αναλιόντας, Δάλι, Λυθροδόντας, Λύμπια,
  Μαθιάτης, Νήσου, Πέρα Χωριό Νήσου, Ποταμιά, Σιά, Πάνω Πύργο, Κάτω Πύργο,
  Παχύαμμο και Πηγένια της επαρχίας Λευκωσίας.

  (2) 11 Ιουλ 2023 (Τρίτη)
  (α) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λευκωσίας, της κλάσης 2023, των οποίων το επώνυμο
  αρχίζει από τα γράμματα Κ και Λ, εκτός αυτών που διαμένουν στα χωριά Αγία Βαρβάρα,
  Αλάμπρα, Αναλιόντας, Δάλι, Λυθροδόντας, Λύμπια, Μαθιάτης, Νήσου, Πέρα Χωριό
  Νήσου, Ποταμιά, Σιά, Πάνω Πύργο, Κάτω Πύργο, Παχύαμμο και Πηγένια της επαρχίας
  Λευκωσίας.

  (β) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λευκωσίας, της κλάσης 2023, των οποίων το επώνυμο
  αρχίζει από τα γράμματα Μ, Σ, Υ και Ω, εκτός αυτών που διαμένουν στα χωριά Αγία
  Βαρβάρα, Αλάμπρα, Αναλιόντας, Δάλι, Λυθροδόντας, Λύμπια, Μαθιάτης, Νήσου, Πέρα
  Χωριό Νήσου, Ποταμιά, Σιά, Πάνω Πύργο, Κάτω Πύργο, Παχύαμμο και Πηγένια της
  επαρχίας Λευκωσίας.

  (3) 12 Ιουλ 2023 (Τετάρτη)
  (α) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λευκωσίας, της κλάσης 2023, των οποίων το επώνυμο
  αρχίζει από τα γράμματα Ξ, Ο, Τ και Χ, εκτός αυτών που διαμένουν στα χωριά Αγία
  Βαρβάρα, Αλάμπρα, Αναλιόντας, Δάλι, Λυθροδόντας, Λύμπια, Μαθιάτης, Νήσου, Πέρα
  Χωριό Νήσου, Ποταμιά, Σιά, Πάνω Πύργο, Κάτω Πύργο, Παχύαμμο και Πηγένια της
  επαρχίας Λευκωσίας.

  (β) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λευκωσίας, της κλάσης 2023, των οποίων το επώνυμο
  αρχίζει από τα γράμματα Ι, Π και Ρ, εκτός αυτών που διαμένουν στα χωριά Αγία Βαρβάρα,
  Αλάμπρα, Αναλιόντας, Δάλι, Λυθροδόντας, Λύμπια, Μαθιάτης, Νήσου, Πέρα Χωριό
  Νήσου, Ποταμιά, Σιά, Πάνω Πύργο, Κάτω Πύργο, Παχύαμμο και Πηγένια της επαρχίας
  Λευκωσίας.

  (4) 13 Ιουλ 2023 (Πέμπτη)
  (α) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λευκωσίας, της κλάσης 2023, των οποίων το επώνυμο
  αρχίζει από τα γράμματα Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η και Θ, εκτός αυτών που διαμένουν στα χωριά
  Αγία Βαρβάρα, Αλάμπρα, Αναλιόντας, Δάλι, Λυθροδόντας, Λύμπια, Μαθιάτης, Νήσου,
  Πέρα Χωριό Νήσου, Ποταμιά, Σιά, Πάνω Πύργο, Κάτω Πύργο, Παχύαμμο και Πηγένια της
  επαρχίας Λευκωσίας.
  (β) Οι εθελοντές, που διαμένουν στην επαρχία Λευκωσίας, εκτός αυτών που διαμένουν στα
  χωριά Αγία Βαρβάρα, Αλάμπρα, Αναλιόντας, Δάλι, Λυθροδόντας, Λύμπια, Μαθιάτης,
  Νήσου, Πέρα Χωριό Νήσου, Ποταμιά, Σιά, Πάνω Πύργο, Κάτω Πύργο, Παχύαμμο και
  Πηγένια της επαρχίας Λευκωσίας.

  (5) 14 Ιουλ 2023 (Παρασκευή)
  Οι διαμένοντες στην επαρχία Λευκωσίας, της κλάσης 2023, των οποίων το επώνυμο αρχίζει
  από τα γράμματα Α, Ν, Φ και Ψ, εκτός αυτών που διαμένουν στα χωριά Αγία Βαρβάρα,
  Αλάμπρα, Αναλιόντας, Δάλι, Λυθροδόντας, Λύμπια, Μαθιάτης, Νήσου, Πέρα Χωριό Νήσου,
  Ποταμιά, Σιά, Πάνω Πύργο, Κάτω Πύργο, Παχύαμμο και Πηγένια της επαρχίας Λευκωσίας.
  β. Στο ΚΕΝ Λάρνακας

  (1) 10 Ιουλ 2023 (Δευτέρα)
  (α) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λάρνακας, της κλάσης 2022, των οποίων το επώνυμο
  αρχίζει από τα γράμματα Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω.

  (β) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λάρνακας, της κλάσης 2023, των οποίων το επώνυμο
  αρχίζει από τα γράμματα Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ και Ο.

  (γ) Οι εθελοντές, που διαμένουν στην επαρχία Αμμοχώστου.

  (δ) Οι διαμένοντες στην επαρχία Αμμοχώστου, της κλάσης 2023, των οποίων το επώνυμο
  αρχίζει από τα γράμματα Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω.

  (2) 11 Ιουλ 2023 (Τρίτη)
  (α) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λάρνακας, της κλάσης 2022, των οποίων το επώνυμο
  αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ και Ι.

  (β) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λάρνακας, της κλάσης 2023, των οποίων το επώνυμο
  αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ και Ι.

  (γ) Οι εθελοντές, που διαμένουν στην επαρχία Λάρνακας.

  (3) 12 Ιουλ 2023 (Τετάρτη)
  (α) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λάρνακας, της κλάσης 2022, των οποίων το επώνυμο
  αρχίζει από τα γράμματα Κ, Λ, Μ και Ν.

  (β) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λάρνακας, της κλάσης 2023, των οποίων το επώνυμο
  αρχίζει από τα γράμματα Π, Ρ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω.

  (4) 13 Ιουλ 2023 (Πέμπτη)
  (α) Οι διαμένοντες στα χωριά Αγία Βαρβάρα, Αλάμπρα, Αναλιόντας, Δάλι, Λυθροδόντας,
  Λύμπια, Μαθιάτης, Νήσου, Πέρα Χωριό Νήσου, Ποταμιά και Σιά της επαρχίας Λευκωσίας,
  όλων των κλάσεων, περιλαμβανομένων και των εθελοντών.

  (β) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λάρνακας, των κλάσεων 2021 και προηγουμένων.
  (5) 14 Ιουλ 2023 (Παρασκευή)

  (α) Οι διαμένοντες στην επαρχία Αμμοχώστου, των κλάσεων 2021 και προηγουμένων.
  (β) Οι διαμένοντες στην επαρχία Αμμοχώστου, της κλάσης 2022.
  (γ) Οι διαμένοντες στην επαρχία Αμμοχώστου, της κλάσης 2023, των οποίων το επώνυμο
  αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι και Κ.
  (δ) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λάρνακας, της κλάσης 2023, των οποίων το επώνυμο
  αρχίζει από το γράμμα Σ.

  γ. Στο ΚΕΝ Λεμεσού
  (1) 10 Ιουλ 2023 (Δευτέρα)

  (α) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λεμεσού, της κλάσης 2023, των οποίων το επώνυμο αρχίζει
  από τα γράμματα Γ, Δ, Φ, Χ, Ψ και Ω, εκτός αυτών που διαμένουν στα χωριά Άγιος
  Αμβρόσιος, Άγιος Θωμάς, Αλέκτορα, Ανώγυρα, Αυδήμου, Δωρά, Επισκοπή, Ερήμη,
  Καντού, Κολόσσι, Πάνω Κιβίδες, Παραμάλι, Πάχνα, Πισσούρι, Πλατανιστεία, Πραστειό
  (Αυδήμου), Σούνι-Ζανακιά και Σωτήρα της επαρχίας Λεμεσού.

  (β) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λεμεσού, της κλάσης 2022, εκτός αυτών που διαμένουν στα
  χωριά Άγιος Αμβρόσιος, Άγιος Θωμάς, Αλέκτορα, Ανώγυρα, Αυδήμου, Δωρά, Επισκοπή,
  Ερήμη, Καντού, Κολόσσι, Πάνω Κιβίδες, Παραμάλι, Πάχνα, Πισσούρι, Πλατανιστεία,
  Πραστειό (Αυδήμου), Σούνι-Ζανακιά και Σωτήρα της επαρχίας Λεμεσού.

  (2) 11 Ιουλ 2023 (Τρίτη)
  (α) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λεμεσού, των κλάσεων 2021 και προηγούμενων, εκτός
  αυτών που διαμένουν στα χωριά Άγιος Αμβρόσιος, Άγιος Θωμάς, Αλέκτορα, Ανώγυρα,
  Αυδήμου, Δωρά, Επισκοπή, Ερήμη, Καντού, Κολόσσι, Πάνω Κιβίδες, Παραμάλι, Πάχνα,
  Πισσούρι, Πλατανιστεία, Πραστειό (Αυδήμου), Σούνι-Ζανακιά και Σωτήρα της επαρχίας
  Λεμεσού.

  (β) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λεμεσού, της κλάσης 2023, των οποίων το επώνυμο αρχίζει
  από τα γράμματα Ν, Ξ, Ο και Π, εκτός αυτών που διαμένουν στα χωριά Άγιος Αμβρόσιος,
  Άγιος Θωμάς, Αλέκτορα, Ανώγυρα, Αυδήμου, Δωρά, Επισκοπή, Ερήμη, Καντού,
  Κολόσσι, Πάνω Κιβίδες, Παραμάλι, Πάχνα, Πισσούρι, Πλατανιστεία, Πραστειό (Αυδήμου),
  Σούνι-Ζανακιά και Σωτήρα της επαρχίας Λεμεσού.

  (3) 12 Ιουλ 2023 (Τετάρτη)
  Οι διαμένοντες στην επαρχία Λεμεσού, της κλάσης 2023, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από
  τα γράμματα Ε, Ζ, Θ, Λ, Μ, Ρ και Τ, εκτός αυτών που διαμένουν στα χωριά Άγιος Αμβρόσιος,
  Άγιος Θωμάς, Αλέκτορα, Ανώγυρα, Αυδήμου, Δωρά, Επισκοπή, Ερήμη, Καντού, Κολόσσι,
  Πάνω Κιβίδες, Παραμάλι, Πάχνα, Πισσούρι, Πλατανιστεία, Πραστειό (Αυδήμου), Σούνι-Ζανακιά
  και Σωτήρα της επαρχίας Λεμεσού.

  (4) 13 Ιουλ 2023 (Πέμπτη)
  Οι διαμένοντες στην επαρχία Λεμεσού της κλάσης 2023, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από
  τα γράμματα Α, Σ και Υ, εκτός αυτών που διαμένουν στα χωριά Άγιος Αμβρόσιος, Άγιος Θωμάς,
  Αλέκτορα, Ανώγυρα, Αυδήμου, Δωρά, Επισκοπή, Ερήμη, Καντού, Κολόσσι, Πάνω Κιβίδες,
  Παραμάλι, Πάχνα, Πισσούρι, Πλατανιστεία, Πραστειό (Αυδήμου), Σούνι-Ζανακιά και Σωτήρα
  της επαρχίας Λεμεσού.

  (5) 14 Ιουλ 2023 (Παρασκευή)
  (α) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λεμεσού της κλάσης 2023, των οποίων το επώνυμο αρχίζει
  από τα γράμματα Β, Η, Ι και Κ, εκτός αυτών που διαμένουν στα χωριά Άγιος Αμβρόσιος,
  Άγιος Θωμάς, Αλέκτορα, Ανώγυρα, Αυδήμου, Δωρά, Επισκοπή, Ερήμη, Καντού,
  Κολόσσι, Πάνω Κιβίδες, Παραμάλι, Πάχνα, Πισσούρι, Πλατανιστεία, Πραστειό (Αυδήμου),
  Σούνι-Ζανακιά και Σωτήρα της επαρχίας Λεμεσού.

  (β) Οι εθελοντές, που διαμένουν στην επαρχία Λεμεσού, εκτός όσων διαμένουν στα χωριά
  Άγιος Αμβρόσιος, Άγιος Θωμάς, Αλέκτορα, Ανώγυρα, Αυδήμου, Δωρά, Επισκοπή,
  Ερήμη, Καντού, Κολόσσι, Πάνω Κιβίδες, Παραμάλι, Πάχνα, Πισσούρι, Πλατανιστεία,
  Πραστειό (Αυδήμου), Σούνι-Ζανακιά και Σωτήρα της επαρχίας Λεμεσού.

  δ. Στο ΚΕΝ Πάφου
  (1) 11 Ιουλ 2023 (Τρίτη)

  Οι διαμένοντες στην επαρχία Πάφου, της κλάσης 2023 των οποίων το επώνυμο αρχίζει από
  τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ και Ν.

  (2) 12 Ιουλ 2023 (Τετάρτη)

  (α) Οι εθελοντές, που διαμένουν στην επαρχία Πάφου.
  (β) Οι διαμένοντες στην επαρχία Πάφου, της κλάσης 2023 των οποίων το επώνυμο αρχίζει
  από τα γράμματα Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω.

  (3) 13 Ιουλ 2023 (Πέμπτη)
  (α) Οι διαμένοντες στα χωριά Άγιος Αμβρόσιος, Άγιος Θωμάς, Αλέκτορα, Ανώγυρα, Αυδήμου,
  Δωρά, Επισκοπή, Ερήμη, Καντού, Κολόσσι, Πάνω Κιβίδες, Παραμάλι, Πάχνα, Πισσούρι,
  Πλατανιστεία, Πραστειό (Αυδήμου), Σούνι-Ζανακιά και Σωτήρα της επαρχίας Λεμεσού,
  όλων των κλάσεων, περιλαμβανομένων και των εθελοντών.

  (β) Οι διαμένοντες στα χωριά Πάνω Πύργο, Κάτω Πύργο, Παχύαμμο και Πηγένια της
  επαρχίας Λευκωσίας, όλων των κλάσεων, περιλαμβανομένων και των εθελοντών.
  (γ) Οι διαμένοντες στην επαρχία Πάφου, των κλάσεων 2022 και προηγουμένων.
 7. Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1996 και νεοτέρων, οι οποίοι απολύθηκαν προσωρινά από την
  Εθνική Φρουρά για οποιονδήποτε λόγο μετά τη κατάταξή τους και των οποίων η νόμιμη παραμονή τους εκτός των τάξεων της Εθνικής Φρουράς έληξε πριν το 2023 ή θα λήξει εντός του έτους 2023, υποχρεούνται σε επανακατάταξη την επόμενη της ημερομηνίας λήξης της νόμιμης παραμονής τους εκτός της Εθνικής Φρουράς, στις Μονάδες από τις οποίες απολύθηκαν.
 8. Οι στρατεύσιμοι που απολύθηκαν προσωρινά ή οριστικά επειδή κρίθηκαν ακατάλληλοι για
  στράτευση, εφόσον κριθούν, κατόπιν παραπομπής τους στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή, ικανοί για εκπλήρωση θητείας, να επανακατατάσσονται στις Μονάδες από τις οποίες απολύθηκαν, εντός μηνός από την έκδοση της σχετικής γνωμάτευσης με μέριμνα των αρμόδιων Στρατολογικών Γραφείων.
 9. Όσοι στρατεύσιμοι της κατηγορίας των παραγράφων 8 και 9 δεν επανακατατάχθηκαν στις
  Μονάδες από τις οποίες απολύθηκαν την ημερομηνία που όφειλαν και έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι, υποχρεούνται εκ νέου σε κατάταξη την 14 Ιουλίου 2023 στις ίδιες ως άνω Μονάδες. Επισημαίνεται ότια. Όσων η Μονάδα, από την οποία απολύθηκαν, δεν υφίσταται ή μεταστάθμευσε, η Μονάδα επανακατάταξης θα καθορίζεται από το ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ.

  β. Σε περίπτωση που ανυπότακτος παρουσιασθεί σε Στρατολογικό Γραφείο και αιτηθεί την
  επανακατάταξή του, το Στρατολογικό Γραφείο εκδίδει σημείωμα επανακατάταξης για τη Μονάδα
  από την οποία απολύθηκε εντός δεκαημέρου από την αίτησή του. Στην περίπτωση που οφείλει
  κατάταξη σε κέντρο κατάταξης επειδή δεν έχει επιλεγεί σε Μονάδα, το Στρατολογικό Γραφείο
  εκδίδει σημείωμα κατάταξης, εντός δεκαημέρου από την αίτησή του, για το πλησιέστερο του τόπου διαμονής του κέντρο κατάταξης.

  γ. Οι στρατεύσιμοι των οποίων η αναβολή υγείας που έλαβαν, κατά την κατάταξή τους στο κέντρο κατάταξης ή κατά την εξέτασή τους χωρίς την αυτοπρόσωπη τους παρουσία, έληξε ή θα λήξει από την 30 Ιουνίου 2022 έως και την 31 Αυγούστου 2023 και οι οποίοι δεν έχουν επιλεγεί σε Μονάδα, υποχρεούνται να καταταγούν στο πλησιέστερο του τόπου διαμονής τους κέντρο κατάταξης την 14 Ιουλίου 2023.
 10. Όσοι στρατεύσιμοι παραπέμπονται στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές για επανεξέταση της
  ικανότητας τους, εφόσον παραλείψουν να παρουσιασθούν, θεωρούνται ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) και υποχρεούνται, εντός ενός μηνός από την καθορισθείσα ημερομηνία επανεξέτασής τους να καταταγούν στην Εθνική Φρουρά για εκπλήρωση της θητείας τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 36 των ως άνω Νόμων περί Εθνικής Φρουράς.
 11. Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2023, καθώς και όσοι έχουν υποχρέωση υπηρεσίας στην Εθνική
  Φρουρά των κλάσεων 1996 έως 2022 οι οποίοι έχουν υποχρέωση υπηρεσίας με τη 2023 ΕΣΣΟ, ως
  επίσης και οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2024, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο
  άρθρο 28 (2) (β) των Περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 έως 2022 και επιθυμούν να εκπληρώσουν
  την υποχρέωση υπηρεσίας τους στην Εθνική Φρουρά με την ίδια ΕΣΣΟ ως εθελοντές, εφόσον
  ενδιαφέρονται να αναγνωρισθούν ως αντιρρησίες συνείδησης:
  α. Να καταθέσουν στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση
  της παρούσας, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  (1) Αίτηση με :
  (α) Τα πλήρη ληξιαρχικά στοιχεία τους.
  (β) Τον τόπο γέννησής τους.
  (γ) Τη διεύθυνση διαμονής τους.
  (δ) Το είδος της υπηρεσίας που επιθυμούν να εκπληρώσουν, δηλαδή εναλλακτική
  στρατιωτική υπηρεσία ή εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία, ανάλογα με την περίπτωση.
  (ε) Τις γραμματικές και επαγγελματικές τους γνώσεις.
  (στ) Τους λόγους που επικαλούνται για να αναγνωρισθούν ως αντιρρησίες συνείδησης.
  (ζ) Δήλωση ότι δε συμμετέχουν σε μεμονωμένες ή συλλογικές δραστηριότητες σκοπευτικών
  αγώνων ή άλλων παρόμοιων δραστηριοτήτων, που έχουν άμεση σχέση με τη χρήση
  όπλων.
  (2) Βεβαίωση από την οικεία αρμόδια αρχή, με την οποία να πιστοποιείται ότι δεν κατέχουν άδεια
  οπλοφορίας ούτε έχουν ζητήσει να τους χορηγηθεί τέτοια άδεια.
  (3) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου τους, με ημερομηνία όχι πέραν του ενός μηνός.
  (4) Αντίγραφο του ατομικού δελτίου ταυτότητάς τους.
  (5) Βεβαίωση εκκλησιαστικής ή άλλης αρχής σχετικά με το θρήσκευμά τους, σε περίπτωση που
  η αίτηση τους βασίζεται στις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.
  (6) Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία και/ή δικαιολογητικά για υποστήριξη της αίτησής τους.
  β. Επισημαίνεται ότι:
  (1) Εφόσον η σχετική αίτηση δεν κατατίθεται ή δεν συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά,
  μέσα στην καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρείται ως μη υποβληθείσα και υπέχουν υποχρέωση
  κατάταξης στην Εθνική Φρουρά για εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας.
  (2) Όσοι στρατεύσιμοι αναγνωρισθούν ως αντιρρησίες συνειδήσεως και έχουν υποχρέωση για
  εκπλήρωση εναλλακτικής στρατιωτικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπό
  αναφορά Νόμων, οφείλουν να καταταγούν στις ημερομηνίες και στα κέντρα κατάταξης που
  καθορίζονται στην παράγραφο 7 της Απόφασης.
  (3) Όσοι δεν αναγνωρισθούν ως αντιρρησίες συνείδησης, υποχρεούνται να καταταγούν για
  εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας, στο πλησιέστερο του τόπου διαμονής τους κέντρο
  κατάταξης.
  (4) Όσοι από τους υπόχρεους για εναλλακτική κοινωνική θητεία έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι,
  καλούνται να παρουσιασθούν στις 14 Ιουλίου 2023 για ανάληψη υπηρεσίας, στο φορέα που
  έχει καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Άμυνας.
 12. Οι στρατεύσιμοι που ανήκουν στην κλάση 2024 (γεννηθέντες το έτος 2006) και επιθυμούν να
  καταταγούν ως εθελοντές, κατά την ημερομηνία της κατάταξής τους απαιτείται να έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν προηγουμένως εφοδιασθεί με σημείωμα πρόσκλησης από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να παρουσιασθούν στο Στρατολογικό Γραφείο με τον κηδεμόνα τους, να προσκομίσουν την πολιτική ταυτότητα τους και να υποβάλουν έγγραφη δήλωση της επιθυμίας τους με τη συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα τους.
 13. Τα αδέλφια που ανήκουν στην ίδια ή διαφορετική κλάση μπορούν, αν το επιθυμούν, να
  καταταγούν στο ίδιο κέντρο κατάταξης και την ίδια μέρα, αφού προηγουμένως υποβάλουν σχετικό αίτημα στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.
 14. Οι στρατεύσιμοι θα πρέπει να προσέρχονται για κατάταξη στο καθορισμένο κέντρο κατάταξης
  καθώς και την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα και απαραίτητα να φέρουν μαζί τους:
  α. Το σημείωμα πρόσκλησης που θα τους σταλεί ή θα τους επιδοθεί από το αρμόδιο Στρατολογικό
  Γραφείο.
  β. Το δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, για σκοπούς ταυτοπροσωπίας τους. Σημειώνεται ότι, δε θα
  γίνεται κανένας στρατεύσιμος δεκτός για κατάταξη χωρίς να είναι δυνατή η ταυτοποίησή του.
  γ. Τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, που αναφέρονται στις βασικές οδηγίες
  στρατευσίμων, οι οποίες θα είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΜ, του ΓΕΕΦ και στην
  εφαρμογή του ΥΠΑΜ, καθώς και αποδεικτικό έγγραφο του προσωπικού τραπεζικού τους
  λογαριασμού με τον αριθμό IBAN, εφόσον δεν τα έχουν ήδη υποβάλει μέσω της ηλεκτρονικής
  πλατφόρμας επιλογικών διαδικασιών.
 15. Οι συμμετέχοντες σε επίσημους διεθνείς διαγωνισμούς γνώσεων ή διεθνείς αθλητικές
  διοργανώσεις ή σε διεθνείς διοργανώσεις εκπροσωπώντας τη Δημοκρατία εντός του Ιουλίου 2023, κατ΄ εξαίρεση μπορούν να καταταγούν στο κέντρο κατάταξης που τους έχει οριστεί, στις 11 Ιουλίου 2023 αντί στην ημερομηνία που τους καθορίσθηκε. Για να καταστεί δυνατή η κατάταξή τους πρέπει προηγουμένως να προσκομίσουν στα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία σχετική βεβαίωση από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ή τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού κατά περίπτωση, για να εφοδιαστούν με το ανάλογο σημείωμα πρόσκλησης. Η μονάδα τους να τους χορηγήσει την απαιτούμενη άδεια για συμμετοχή τους στις ανωτέρω διοργανώσεις, σύμφωνα με την ως άνω βεβαίωση.
 16. Όσοι παραπέμπονται στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή για εξέταση της ικανότητάς τους χωρίς
  την αυτοπρόσωπη παρουσία τους, εφόσον κριθούν ικανοί για κατάταξη οποιασδήποτε κατηγορίας:
  α. Εάν οφείλουν επανακατατάξη στη Μονάδα στην οποία έχουν επιλεγεί μετά την κατάταξη τους σε
  κέντρο κατάταξης και από την οποία είχαν απολυθεί προσωρινά, επανακατατάσσονται εντός
  πενθημέρου από την έκδοση της σχετικής ιατρικής απόφασης.
  β. Εάν οφείλουν κατάταξη σε κέντρο κατάταξης, επειδή δεν έχουν επιλεγεί σε Μονάδα,
  κατατάσσονται με την αμέσως επόμενη ΕΣΣΟ από την έκδοση της σχετικής απόφασης ή εντός
  πενθημέρου στο πλησιέστερο του τόπου διαμονής τους κέντρο κατάταξης, κατόπιν αίτησης στο
  αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.
  Νοείται ότι, εφόσον η παραπάνω απόφαση εκδοθεί κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών κατάταξης της ΕΣΣΟ, ο στρατεύσιμος οφείλει να καταταγεί με την ίδια ΕΣΣΟ εντός δύο εργάσιμων ημερών, από την έκδοση της ως άνω απόφασης, έστω και εάν η ημερομηνία κατάταξης είναι πέραν των ημερομηνιών κατάταξης της ΕΣΣΟ, μετά από τροποποίηση του Σημειώματος Πρόσκλησης από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.
 17. Οι στρατεύσιμοι που καλούνται για κατάταξη, θα υποβάλλονται υποχρεωτικά σε ιατρική εξέταση
  πριν την κατάταξή τους από τις Επιτροπές Κατάταξης που θα λειτουργούν σε κάθε κέντρο κατάταξης βάσει προγράμματος που θα εκδοθεί, το οποίο θα τους αποσταλεί μαζί με το σημείωμα πρόσκλησης καθώς και άλλες οδηγίες που αφορούν τις διαδικασίες κατάταξης, μέσω του προσωπικού τους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της ηλεκτρονικής Δήλωσης

  Στοιχείων Επιλογής Στρατευσίμων 2023 ΕΣΣΟ, όπως πιο κάτω:
  α. Επιτροπές Κατάταξης πριν την κατάταξη:
  Θα λειτουργήσουν στο 4ο ΤΒΟ (Αθαλάσσα) Στρατόπεδο «ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΑΜΑΡΑ», ΚΕΝ Λάρνακας,
  ΚΕΝ Λεμεσού και ΚΕΝ Πάφου από την 22 Μαΐου 2023 μέχρι και την 26 Μαΐου 2023 και από την
  29 Μαΐου 2023 μέχρι και την 1 Ιουνίου 2023.
  β. Επιτροπές Κατάταξης κατά την κατάταξη:
  Θα λειτουργήσουν στο 4ο ΤΒΟ (Αθαλάσσα) Στρατόπεδο «ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΑΜΑΡΑ», ΚΕΝ Λάρνακας,
  ΚΕΝ Λεμεσού και ΚΕΝ Πάφου από την 10 Ιουλίου 2023 μέχρι και την 14 Ιουλίου 2023.
  γ. Επιτροπή Εξέτασης Σωματικής Ικανότητας (ΕΕΣΙ) πριν την κατάταξη:
  Θα λειτουργήσει στο 106 ΣΝΕ από την 22 Μαΐου 2023 μέχρι και την 26 Μαΐου 2023 και από την
  29 Μαΐου 2023 μέχρι και την 1 Ιουνίου 2023.
  δ. Επιτροπή Εξέτασης Σωματικής Ικανότητας (ΕΕΣΙ) κατά την κατάταξη:
  Θα λειτουργήσει στο 106 ΣΝΕ από την 10 Ιουλίου 2023 μέχρι και την 14 Ιουλίου 2023 και από
  την 17 Ιουλίου 2023 μέχρι και την 21 Ιουλίου 2023.
  ε. Επιτροπή Εξέτασης Ψυχικής Ικανότητας (ΕΕΨΙ) πριν την κατάταξη:
  Θα λειτουργήσει στο 106 ΣΝΕ από την 22 Μαΐου 2023 μέχρι και την 26 Μαΐου 2023 και από την
  29 Μαΐου 2023 μέχρι και την 1 Ιουνίου 2023.
  στ. Επιτροπή Εξέτασης Ψυχικής Ικανότητας (ΕΕΨΙ) κατά την κατάταξη:
  Θα λειτουργήσει στο 106 ΣΝΕ από την 10 Ιουλίου 2023 μέχρι και την 14 Ιουλίου 2023 και από
  την 17 Ιουλίου 2023 μέχρι και την 21 Ιουλίου 2023.

  Επισημαίνεται ότι, η ιατρική εξέταση των στρατευσίμων πριν την κατάταξή τους, από τις υγειονομικές επιτροπές που θα λειτουργήσουν στο 106 ΣΝΕ και στα κέντρα κατάταξης, όπως αναφέρεται πιο πάνω, γίνεται για καλύτερη εξυπηρέτηση και αποφυγή ταλαιπωρίας τους κατά την ημέρα της κατάταξής τους, τονίζεται όμως ότι αυτή δεν τους απαλλάσσει από την υποχρέωση να καταταγούν στην Εθνική Φρουρά, καθόσον η ικανότητά τους κρίνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές όπως καθορίζεται στους περί Εθνικής Φρουράς Νόμους.
 18. Οι στρατεύσιμοι που επιθυμούν να υποβάλουν οποιοδήποτε αίτημα με βάση τις πρόνοιες των
  Περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 έως 2022, που αφορά την υποχρέωση τους για κατάταξη στην Εθνική Φρουρά με την 2023 ΕΣΣΟ, θα πρέπει να το υποβάλουν στα κατά τόπους Επαρχιακά
  Στρατολογικά Γραφεία ή στο Υπουργείο Άμυνας, αναλόγως με την περίπτωση, προκειμένου να εξετασθεί έγκαιρα αν δικαιούνται ή όχι του σχετικού ευεργετήματος.

Έγινε στις 27 Μαρτίου, 2023
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΑΣ,
Υπουργός Άμυνας