ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Απόφαση Υπουργού Άμυνας δυνάμει του εδαφίου (5) του άρθρου 28
Ο Υπουργός Άμυνας ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το εδάφιο (5) του άρθρου 28 του πιο πάνω Νόμου, αφού έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς και έχοντας υπόψη το Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 737 το οποίο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 5012 και ημερομηνία 23 Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με το οποίο καλούνται για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά:

(α) Όλοι οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2021, δηλαδή όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας οι
οποίοι γεννήθηκαν 1.1.2003 μέχρι 31.12.2003, περιλαμβανομένων και των προσώπων
της πιο πάνω κλάσης τα οποία έχουν οποιοδήποτε από τους δύο γονείς Κυπριακής
καταγωγής αλλά δεν έχουν καταστεί πολίτες της Δημοκρατίας (όπως αναφέρεται στο
άρθρο 18 του πιο πάνω Νόμου) συμπεριλαμβανομένων των στρατευσίμων μελών των
θρησκευτικών ομάδων των Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων.

(β) Όλοι οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1994 μέχρι και 2020, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν
από 1.1.1976 μέχρι 31.12.2002, οι οποίοι δεν κατατάχθηκαν ή απολύθηκαν προσωρινά
από την Εθνική Φρουρά για οποιοδήποτε λόγο πριν τη συμπλήρωση της βασικής
εκπαίδευσής τους, των οποίων οι λόγοι της νόμιμης παραμονής τους εκτός των τάξεων
της Εθνικής Φρουράς, έπαυσαν ή θα παύσουν να υφίστανται μέχρι τις 31 Ιουλίου 2021,
συμπεριλαμβανομένων και των στρατευσίμων των προαναφερόμενων κλάσεων (1994
μέχρι και 2020), οι οποίοι απολύθηκαν προσωρινά από τα ΚΕΝ πριν τη συμπλήρωση της
βασικής εκπαίδευσής τους λόγω τρίμηνης ή εξάμηνης αναβολής υγείας, με την
υποχρέωση να επανακαταταγούν την επομένη της λήξης της αναβολής τους, στο ΚΕΝ
από το οποίο απολύθηκαν προσωρινά, εφόσον η νόμιμη παραμονή τους εκτός της
Εθνικής Φρουράς λήγει εντός του έτους 2021.

(γ) Όλοι οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1994 μέχρι και 2020, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν
από 1.1.1976 μέχρι 31.12.2002, οι οποίοι απολύθηκαν προσωρινά από την Εθνική
Φρουρά για λόγους υγείας ή σπουδών ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, μετά τη
συμπλήρωση της βασικής εκπαίδευσής τους και υποχρεούνται σε επανακατάταξη την
επομένη της ημερομηνίας λήξης της νόμιμης παραμονής τους εκτός της Εθνικής Φρουράς
στις Μονάδες από τις οποίες απολύθηκαν, εφόσον η απαλλαγή ή η αναβολή τους έληξε ή
θα λήξει εντός του 2021.

(δ) Όλοι οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2022 (γεννηθέντες το έτος 2004) που επιθυμούν
να εκπληρώσουν τη θητεία τους ως εθελοντές, νοουμένου ότι ικανοποιούν τις
προϋποθέσεις του εδαφίου (3) του άρθρου 28 των ως άνω Νόμων.

(ε) Ανυπότακτοι όλων των κλάσεων.
και με το οποίο απαλλάσσονται από την υποχρέωση στράτευσης:
Οι τούρκοι πολίτες της Δημοκρατίας για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
Τα πρόσωπα κυπριακής καταγωγής εκ μητρογονίας που γεννήθηκαν από την 1η
Ιανουαρίου 1976 έως και 11 Ιουνίου 1999, τα οποία κατά την κλήση της κλάσης τους δεν
ήταν πολίτες της Δημοκρατίας και τα οποία απέκτησαν δικαίωμα μη έκτισης στρατιωτικής
θητείας, στη βάση της νομοθεσίας που ίσχυε πριν από τον τροποποιητικό νόμο 16 (1)
2015, του Περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου του 2002, εκτός αν οι ίδιοι επιθυμούν να
καταταγούν ως εθελοντές υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Στρατολογικό Γραφείο του
τόπου διαμονής τους,

2. Ο Υπουργός Άμυνας, με την παρούσα Απόφαση καθορίζει τα πιο κάτω, σχετικά με
την πρόσκληση για κατάταξη στην Εθνική Φρουρά των στρατευσίμων της 2021
Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) και καλεί τους στρατεύσιμους όπως
υποβάλουν υποχρεωτικά μέσω της ηλεκτρονικής ψηφιακής πλατφόρμας πριν την
κατάταξή τους, τη Δήλωση Στοιχείων Επιλογής Στρατευσίμων 2021 ΕΣΣΟ και τα σχετικά
δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με την αίτηση, προκειμένου να καταχωρείται η
επιθυμία τους για την υλοποίηση της διαδικασίας επιλογής και κατανομής τους, στους
Κλάδους, Όπλα και Σώματα της Εθνικής Φρουράς. Οι ημερομηνίες τις οποίες η εν λόγω
πλατφόρμα θα είναι ενεργή για την υποβολή των δηλώσεων θα ανακοινωθούν σε
κατοπινό στάδιο.

3. Ο Υπουργός Άμυνας, με την παρούσα Απόφαση, καθορίζει τα πιο κάτω σχετικά με
την υλοποίηση της πρόσκλησης για κατάταξη στην Εθνική Φρουρά των στρατευσίμων της
2021 Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) και καλεί για κατάταξη:

α. Τους στρατεύσιμους της κλάσης 2021, δηλαδή όλους τους πολίτες της
Δημοκρατίας οι οποίοι γεννήθηκαν από 1.1.2003 μέχρι 31.12.2003, περιλαμβανομένων
και των προσώπων της πιο πάνω κλάσης τα οποία έχουν οποιοδήποτε από τους δύο
γονείς Κυπριακής καταγωγής αλλά δεν έχουν καταστεί πολίτες της Δημοκρατίας (όπως
αναφέρεται στο άρθρο 18 των πιο πάνω Νόμων).

β. Τους στρατεύσιμους που ανήκουν στις κλάσεις 1994 έως και 2020 (γεννηθέντων
από 1η Ιανουαρίου 1976 έως και 31 Δεκεμβρίου 2002) οι οποίοι βρίσκονται νόμιμα εκτός
των τάξεων της Εθνικής Φρουράς, δεν έχουν συμπληρώσει τη βασική εκπαίδευση και
ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

(1) Έχουν τύχει αναβολής κατάταξης για οποιοδήποτε λόγο και η αναβολή έληξε
ή θα λήξει από 31 Ιουλίου 2020 έως και 31 Ιουλίου 2021, συμπεριλαμβανομένων και των
στρατευσίμων των προαναφερόμενων κλάσεων (1994 μέχρι και 2020), οι οποίοι
απολύθηκαν προσωρινά από τα ΚΕΝ λόγω τρίμηνης ή εξάμηνης αναβολής υγείας, με την
υποχρέωση όπως επανακαταταγούν την επομένη της λήξης της αναβολής τους, στο ΚΕΝ
από το οποίο απολύθηκαν. Οι εν λόγω στρατεύσιμοι, καθώς και όσοι έτυχαν ετήσιας
αναβολής υγείας, εφόσον κριθούν ικανοί κατόπιν επανεξέτασης, επανακατατάσσονται στο
ΚΕΝ από το οποίο απολύθηκαν προσωρινά εντός 15ημέρου από την έκδοση της
απόφασης.

(2) Διέμεναν μόνιμα στο εξωτερικό και έχουν ήδη εγκατασταθεί ή θα
εγκατασταθούν στην Κύπρο έως και 26 Ιουλίου 2021.

(3) Απέκτησαν ή θα αποκτήσουν έως και 26 Ιουλίου 2021 την ιδιότητα του πολίτη
της Δημοκρατίας, με εγγραφή ή πολιτογράφηση.
Σημειώνεται ότι, όσοι απέκτησαν ή θα αποκτήσουν την ιδιότητα του πολίτη της
Δημοκρατίας, με εγγραφή ή πολιτογράφηση, οφείλουν να κατατάσσονται με την αμέσως
επόμενη ΕΣΣΟ που ακολουθεί την πολιτογράφηση ή εγγραφή τους.

(4) Απαλλάχθηκαν από την υποχρέωση για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 εδάφιο (1) του Νόμου περί Εθνικής Φρουράς και
οι λόγοι απαλλαγής τους έχουν εκλείψει ή θα εκλείψουν έως και 26 Ιουλίου 2021.
γ. Όσους ανήκουν στις κλάσεις 1994 και νεότερων και διατελούν σε ανυποταξία,
καθώς επίσης και τους στρατεύσιμους που για οποιουσδήποτε λόγους δεν έχουν
εκπληρώσει μέχρι σήμερα τις προβλεπόμενες από τον περί Εθνικής Φρουράς Νόμο
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
δ. Τους εθελοντές της κλάσης 2022 (γεννηθέντες το έτος 2004), εφόσον το
επιθυμούν και θα έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία
κατάταξης.

4. Όσοι στρατεύσιμοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και
Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών ή στα στρατολογικά μητρώα και ανήκουν
στην ίδια στρατολογική κλάση ή κατηγορία με αυτούς που καλούνται για κατάταξη,
υποχρεούνται να κατατάσσονται χωρίς ιδιαίτερη πρόσκληση.

5. Όσοι ανήκουν στις θρησκευτικές ομάδες των Μαρωνιτών, των Αρμενίων και των
Λατίνων της κλάσης 2007 και παλαιότερων, μπορούν να κατατάσσονται εθελοντικά, αφού
προηγουμένως υποβάλουν σχετικό αίτημα στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.

6. Εξαιρούνται από την πρόσκληση για κατάταξη τα πρόσωπα κυπριακής καταγωγής εκ
μητρογονίας που γεννήθηκαν από την 1η Ιαν 1976 έως και 11 Ιουν 1999, τα οποία κατά
την κλήση της κλάσης τους δεν ήταν πολίτες της Δημοκρατίας και τα οποία απέκτησαν
δικαίωμα μη έκτισης θητείας, στη βάση της νομοθεσίας που ίσχυε πριν από τον
τροποιητικό νόμο 16(1)2015, του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου του 2002 εκτός αν οι
ίδιοι επιθυμούν να καταταγούν, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα τους στα κατά τόπους
Στρατολογικά Γραφεία.

7. Οι καλούμενοι έχουν υποχρέωση να καταταγούν στα κέντρα κατάταξης στην
Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο την 12 και 13 Ιουλίου 2021 και 19 έως 26 Ιουλίου
2021, ως ακολούθως:

α. Στο 4ο ΤΒΟ (Αθαλάσσα) Στρατόπεδο «ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΑΜΑΡΑ»
(1) 19 Ιουλίου 2021 (Δευτέρα)
(α) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λευκωσίας, των κλάσεων 2019 και
προηγουμένων, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας και όσων διαμένουν
στα χωριά Αγία Βαρβάρα, Αλάμπρα, Αναλύοντας, Δάλι, Λυθροδόντας, Λύμπια, Μαθιάτης,
Νήσου, Πέρα Χωριό Νήσου, Ποταμιά, Σιά, Πάνω Πύργο, Κάτω Πύργο, Παχύαμμο και
Πηγένια της επαρχίας Λευκωσίας.
(β) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λευκωσίας, της κλάσης 2020,των οποίων
το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι και Κ, εκτός αυτών που
έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας καιόσων διαμένουν στα χωριά, Αγία Βαρβάρα,
Αλάμπρα, Αναλύοντας, Δάλι, Λυθροδόντας, Λύμπια, Μαθιάτης, Νήσου, Πέρα Χωριό
Νήσου, Ποταμιά, Σιά, Πάνω Πύργο, Κάτω Πύργο, Παχύαμμο και Πηγένια της επαρχίας
Λευκωσίας.
(2) 20 Ιουλίου 2021(Τρίτη)
(α) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λευκωσίας, της κλάσης 2020, των οποίων
το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο,Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω, εκτός
αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας και όσων διαμένουν στα χωριά Αγία
Βαρβάρα, Αλάμπρα, Αναλύοντας, Δάλι, Λυθροδόντας, Λύμπια, Μαθιάτης, Νήσου, Πέρα
Χωριό Νήσου, Ποταμιά, Σιά, Πάνω Πύργο, Κάτω Πύργο, Παχύαμμο και Πηγένια της
επαρχίας Λευκωσίας.
(β) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λευκωσίας, της κλάσης 2021, των οποίων
το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Β, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους
υγείας και όσων διαμένουν στα χωριά Αγία Βαρβάρα, Αλάμπρα, Αναλύοντας, Δάλι,
Λυθροδόντας, Λύμπια, Μαθιάτης, Νήσου, Πέρα Χωριό Νήσου, Ποταμιά, Σιά, Πάνω
Πύργο, Κάτω Πύργο, Παχύαμμο και Πηγένια της επαρχίας Λευκωσίας.
(3) 21 Ιουλίου 2021(Τετάρτη)
Οι διαμένοντες στην επαρχία Λευκωσίας, της κλάσης 2021, των οποίων το
επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Κ και Λ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους
υγείας και όσων διαμένουν στα χωριά Αγία Βαρβάρα, Αλάμπρα, Αναλιόντας, Δάλι,
Λυθροδόντας, Λύμπια, Μαθιάτης, Νήσου, Πέρα Χωριό Νήσου, Ποταμιά, Σιά, Πάνω
Πύργο, Κάτω Πύργο, Παχύαμμο και Πηγένια της επαρχίας Λευκωσίας.
(4) 22 Ιουλίου 2021 (Πέμπτη)
Οι διαμένοντες στην επαρχία Λευκωσίας, της κλάσης 2021, των οποίων το
επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Μ, Σ, Υ και Ω, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για
λόγους υγείας και όσων διαμένουν στα χωριά Αγία Βαρβάρα, Αλάμπρα, Αναλιόντας, Δάλι,
Λυθροδόντας, Λύμπια, Μαθιάτης, Νήσου, Πέρα Χωριό Νήσου, Ποταμιά, Σιά, Πάνω
Πύργο, Κάτω Πύργο, Παχύαμμο και Πηγένια της επαρχίας Λευκωσίας.
(5) 23 Ιουλίου 2021(Παρασκευή)
Οι διαμένοντες στην επαρχία Λευκωσίας, της κλάσης 2021, των οποίων το
επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Ξ, Ο, Τ και Χ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για
λόγους υγείας και όσων διαμένουν στα χωριά Αγία Βαρβάρα, Αλάμπρα, Αναλύοντας,
Δάλι, Λυθροδόντας, Λύμπια, Μαθιάτης, Νήσου, Πέρα Χωριό Νήσου, Ποταμιά, Σιά, Πάνω
Πύργο, Κάτω Πύργο, Παχύαμμο και Πηγένια της επαρχίας Λευκωσίας.
(6) 24 Ιουλίου 2021 (Σάββατο)
Οι διαμένοντες στην επαρχία Λευκωσίας, της κλάσης 2021, των οποίων το
επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Ι, Π και Ρ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για
λόγους υγείας και όσων διαμένουν στα χωριά Αγία Βαρβάρα, Αλάμπρα, Αναλύοντας,
Δάλι, Λυθροδόντας, Λύμπια, Μαθιάτης, Νήσου, Πέρα Χωριό Νήσου, Ποταμιά, Σιά, Πάνω
Πύργο, Κάτω Πύργο, Παχύαμμο και Πηγένια της επαρχίας Λευκωσίας.
(7) 25 Ιουλίου 2021 (Κυριακή)
(α) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λευκωσίας, της κλάσης 2021, των οποίων
το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Γ, Δ, Ε, Ζ, Η και Θ, εκτός αυτών που έτυχαν
αναβολής για λόγους υγείας και όσων διαμένουν στα χωριά Αγία Βαρβάρα, Αλάμπρα,
Αναλιόντας, Δάλι, Λυθροδόντας, Λύμπια, Μαθιάτης, Νήσου, Πέρα Χωριό Νήσου, Ποταμιά,
Σιά, Πάνω Πύργο, Κάτω Πύργο, Παχύαμμο και Πηγένια της επαρχίας Λευκωσίας.
(β) Οι εθελοντές, που διαμένουν στην επαρχία Λευκωσίας, εκτός αυτών
που διαμένουν στα χωριά Αγία Βαρβάρα, Αλάμπρα, Αναλιόντας, Δάλι, Λυθροδόντας,
Λύμπια, Μαθιάτης, Νήσου, Πέρα Χωριό Νήσου, Ποταμιά, Σιά, Πάνω Πύργο, Κάτω Πύργο,
Παχύαμμο και Πηγένια της επαρχίας Λευκωσίας.
(8) 26 Ιουλίου 2021(Δευτέρα)
Οι διαμένοντες στην επαρχία Λευκωσίας, της κλάσης 2021, των οποίων το
επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Ν, Φ και Ψ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για
λόγους υγείας και όσων διαμένουν στα χωριά Αγία Βαρβάρα, Αλάμπρα, Αναλιόντας, Δάλι,
Λυθροδόντας, Λύμπια, Μαθιάτης, Νήσου, Πέρα Χωριό Νήσου, Ποταμιά, Σιά, Πάνω
Πύργο, Κάτω Πύργο, Παχύαμμο και Πηγένια της επαρχίας Λευκωσίας.
β. Στο ΚΕΝ Λάρνακας
(1) 12 Ιουλίου 2021(Δευτέρα)
Οι προερχόμενοι από αναβολή για λόγους υγείας των κλάσεων 1994 και
νεότερων, πουδεν έχουν περατώσει τη βασική τους εκπαίδευση και παρακολουθούνται
από τα Στρατολογικά Γραφεία (ΣΓ) Λευκωσίας-Κερύνειας-Μόρφου και ΣΓ Πάφου.
(2) 13 Ιουλίου 2021 (Τρίτη)
Οι προερχόμενοι από αναβολή για λόγους υγείας των κλάσεων 1994 και
νεότερων, που δεν έχουν περατώσει τη βασική τους εκπαίδευση και παρακολουθούνται
από τα ΣΓ Αμμοχώστου-Λάρνακας και ΣΓ Λεμεσού.
(3) 19 Ιουλίου 2021 (Δευτέρα)
(α) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λάρνακας, της κλάσης 2020, των οποίων
το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω, εκτός αυτών που
έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
(β) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λάρνακας, της κλάσης 2021, των οποίων
το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ και Ο, εκτός αυτών που έτυχαν
αναβολής για λόγους υγείας.
(γ) Οι εθελοντές, που διαμένουν στην επαρχία Αμμοχώστου.
(4) 20 Ιουλίου 2021(Τρίτη)
(α) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λάρνακας, της κλάσης 2020, των οποίων
το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ και Ι, εκτός αυτών που έτυχαν
αναβολής για λόγους υγείας.
(β) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λάρνακας, της κλάσης 2021, των οποίων
το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ και Ι, εκτός αυτών που έτυχαν
αναβολής για λόγους υγείας.
(γ) Οι εθελοντές, που διαμένουν στην επαρχία Λάρνακας.
(5) 21 Ιουλίου 2021 (Τετάρτη)
(α) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λάρνακας, της κλάσης 2020, των οποίων
το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Κ, Λ, Μ και Ν, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής
για λόγους υγείας.
(β) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λάρνακας, της κλάσης 2021, των οποίων
το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Π, Ρ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω, εκτός αυτών που έτυχαν
αναβολής για λόγους υγείας.
(6) 22 Ιουλίου 2021(Πέμπτη)
(α) Οι διαμένοντες στα χωριά Αγία Βαρβάρα, Αλάμπρα, Αναλιόντας, Δάλι,
Λυθροδόντας, Λύμπια, Μαθιάτης, Νήσου, Πέρα Χωριό Νήσου, Ποταμιά και Σιά της
επαρχίας Λευκωσίας, όλων των κλάσεων, περιλαμβανομένων των εθελοντών, εκτός
αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
(β) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λάρνακας, των κλάσεων 2019 και
προηγουμένων, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
(7) 23 Ιουλίου 2021(Παρασκευή)
(α) Οι διαμένοντες στην επαρχία Αμμοχώστου, των κλάσεων 2019 και
προηγουμένων, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
(β) Οι διαμένοντες στην επαρχία Αμμοχώστου, της κλάσης 2020, εκτός
αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
(γ) Οι διαμένοντες στην επαρχία Αμμοχώστου, της κλάσης 2021, των
οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι και Κ, εκτός αυτών
που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
(δ) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λάρνακας, της κλάσης 2021, των οποίων
το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Σ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους
υγείας.
(8) 26 Ιουλ 2021 (Δευτέρα)
Οι διαμένοντες στην επαρχία Αμμοχώστου, της κλάσης 2021, των οποίων το επώνυμο
αρχίζει από τα γράμματα Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω, εκτός αυτών που
έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
γ. Στο ΚΕΝ Λεμεσού
(1) 19 Ιουλίου 2021 (Δευτέρα)
Οι διαμένοντες στην επαρχία Λεμεσού, της κλάσης 2021, των οποίων το
επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Δ,Ε, Φ, Χ, Ψ και Ω, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής
για λόγους υγείας και όσων διαμένουν στα χωριά Άγιος Αμβρόσιος, Άγιος Θωμάς,
Αλέκτορα, Ανώγυρα, Αυδήμου, Δωρά, Επισκοπή, Ερήμη, Καντού, Κολόσσι, Πάνω
Κιβίδες, Παραμάλι, Πάχνα, Πισσούρι, Πλατανιστεία, Πραστειό (Αυδήμου), Σούνι-Ζανακιά
και Σωτήρα της επαρχίας Λεμεσού.
(2) 20 Ιουλίου 2021 (Τρίτη)
(α) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λεμεσού, της κλάσης 2020, εκτός αυτών
που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας και όσων διαμένουν στα χωριά Άγιος Αμβρόσιος,
Άγιος Θωμάς, Αλέκτορα, Ανώγυρα, Αυδήμου, Δωρά, Επισκοπή, Ερήμη, Καντού,
Κολόσσι, Πάνω Κιβίδες, Παραμάλι, Πάχνα, Πισσούρι, Πλατανιστεία, Πραστειό (Αυδήμου),
Σούνι-Ζανακιά και Σωτήρα της επαρχίας Λεμεσού.
(β) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λεμεσού, της κλάσης 2021, των οποίων το
επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Γ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας
και όσων διαμένουν στα χωριά Άγιος Αμβρόσιος, Άγιος Θωμάς, Αλέκτορα, Ανώγυρα,
Αυδήμου, Δωρά, Επισκοπή, Ερήμη, Καντού, Κολόσσι, Πάνω Κιβίδες, Παραμάλι, Πάχνα,
Πισσούρι, Πλατανιστεία, Πραστειό (Αυδήμου), Σούνι-Ζανακιά και Σωτήρα της επαρχίας
Λεμεσού.
(3) 21 Ιουλίου 2021(Τετάρτη)
(α) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λεμεσού, των κλάσεων 2019 και
προηγούμενων, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας και όσων διαμένουν
στα χωριά Άγιος Αμβρόσιος, Άγιος Θωμάς, Αλέκτορα, Ανώγυρα, Αυδήμου, Δωρά,
Επισκοπή, Ερήμη, Καντού, Κολόσσι, Πάνω Κιβίδες, Παραμάλι, Πάχνα, Πισσούρι,
Πλατανιστεία, Πραστειό (Αυδήμου), Σούνι-Ζανακιά και Σωτήρα της επαρχίας Λεμεσού.
(β) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λεμεσού, της κλάσης 2021, των οποίων
το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Ν, Ξ, Ο και Π, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής
για λόγους υγείας και όσων διαμένουν στα χωριά Άγιος Αμβρόσιος, Άγιος Θωμάς,
Αλέκτορα, Ανώγυρα, Αυδήμου, Δωρά, Επισκοπή, Ερήμη, Καντού, Κολόσσι, Πάνω
Κιβίδες, Παραμάλι, Πάχνα, Πισσούρι, Πλατανιστεία, Πραστειό (Αυδήμου), Σούνι-Ζανακιά
και Σωτήρα της επαρχίας Λεμεσού.
(4) 22 Ιουλίου 2021 (Πέμπτη)
Οι διαμένοντες στην επαρχία Λεμεσού, της κλάσης 2021, των οποίων το
επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Ζ, Θ, Λ, Μ, Ρ και Τ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής
για λόγους υγείας και όσων διαμένουν στα χωριά Άγιος Αμβρόσιος, Άγιος Θωμάς,
Αλέκτορα, Ανώγυρα, Αυδήμου, Δωρά, Επισκοπή, Ερήμη, Καντού, Κολόσσι, Πάνω
Κιβίδες, Παραμάλι, Πάχνα, Πισσούρι, Πλατανιστεία, Πραστειό (Αυδήμου), Σούνι-Ζανακιά
και Σωτήρα της επαρχίας Λεμεσού.
(5) 23 Ιουλίου 2021(Παρασκευή)
Οι διαμένοντες στην επαρχία Λεμεσού της κλάσης 2021, των οποίων το
επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Σ και Υ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για
λόγους υγείας και όσων διαμένουν στα χωριά Άγιος Αμβρόσιος, Άγιος Θωμάς, Αλέκτορα,
Ανώγυρα, Αυδήμου, Δωρά, Επισκοπή, Ερήμη, Καντού, Κολόσσι, Πάνω Κιβίδες,
Παραμάλι, Πάχνα, Πισσούρι, Πλατανιστεία, Πραστειό (Αυδήμου), Σούνι-Ζανακιά και
Σωτήρα της επαρχίας Λεμεσού.
(6) 26 Ιουλίου 2021(Δευτέρα)
(α) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λεμεσού της κλάσης 2021, των οποίων το
επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Β,Η, Ι και Κ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για
λόγους υγείας και όσων διαμένουν στα χωριά Άγιος Αμβρόσιος, Άγιος Θωμάς, Αλέκτορα,
Ανώγυρα, Αυδήμου, Δωρά, Επισκοπή, Ερήμη, Καντού, Κολόσσι, Πάνω Κιβίδες,
Παραμάλι, Πάχνα, Πισσούρι, Πλατανιστεία, Πραστειό (Αυδήμου), Σούνι-Ζανακιά και
Σωτήρα της επαρχίας Λεμεσού.
(β) Οι εθελοντές, που διαμένουν στην επαρχία Λεμεσού, εκτός όσων
διαμένουν στα χωριά Άγιος Αμβρόσιος, Άγιος Θωμάς, Αλέκτορα, Ανώγυρα, Αυδήμου,
Δωρά, Επισκοπή, Ερήμη, Καντού, Κολόσσι, Πάνω Κιβίδες, Παραμάλι, Πάχνα, Πισσούρι,
Πλατανιστεία, Πραστειό (Αυδήμου), Σούνι-Ζανακιά και Σωτήρα της επαρχίας Λεμεσού.
δ. Στο ΚΕΝ Πάφου
(1) 19 Ιουλίου 2021(Δευτέρα)
Οι διαμένοντες στην επαρχία Πάφου, της κλάσης 2021, των οποίων το
επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Κ, Μ, Ν, Ξ, Ο και Π, εκτός αυτών που έτυχαν
αναβολής για λόγους υγείας.
(2) 20 Ιουλίου 2021(Τρίτη)
(α) Οι διαμένοντες στην επαρχία Πάφου, των κλάσεων 2019 και
προηγούμενων, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
(β) Οι διαμένοντες στην επαρχία Πάφου, της κλάσης 2020, εκτός αυτών που
έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
(γ) Οι διαμένοντες στην επαρχία Πάφου, της κλάσης 2021, των οποίων το
επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω, εκτός αυτών που έτυχαν
αναβολής για λόγους υγείας.
(δ) Οι εθελοντές, που διαμένουν στην επαρχία Πάφου.
(3) 21 Ιουλίου 2021 (Τετάρτη)
Οι διαμένοντες στην επαρχία Πάφου, της κλάσης 2021, των οποίων το
επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι και Λ εκτός αυτών που έτυχαν
αναβολής για λόγους υγείας.
(4) 22 Ιουλίου 2021 (Πέμπτη)
(α) Οι διαμένοντες στα χωριά Άγιος Αμβρόσιος, Άγιος Θωμάς, Αλέκτορα,
Ανώγυρα, Αυδήμου, Δωρά, Επισκοπή, Ερήμη, Καντού, Κολόσσι, Πάνω Κιβίδες,
Παραμάλι, Πάχνα, Πισσούρι, Πλατανιστεία, Πραστειό (Αυδήμου), Σούνι-Ζανακιά και
Σωτήρα της επαρχίας Λεμεσού, όλων των κλάσεων, περιλαμβανομένων των εθελοντών,
εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
(β) Οι διαμένοντες στα χωριά Πάνω Πύργο, Κάτω Πύργο, Παχύαμμο και
Πηγένια της επαρχίας Λευκωσίας, όλων των κλάσεων, περιλαμβανομένων των
εθελοντών, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας..
8. Όσοι διέμεναν μόνιμα στο εξωτερικό και έχουν ήδη εγκατασταθεί ή θα εγκατασταθούν
στην Κύπρο έως και 26 Ιουλίου 2021, καθώς και όσοι απέκτησαν ή θα αποκτήσουν έως
και 26 Ιουλίου 2021 την ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας, με εγγραφή ή
πολιτογράφηση, οφείλουν να καταταγούν στο ΚΕΝ Πάφου την 26 Ιουλίου 2021.
9. Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1994 και νεότερων, οι οποίοι απολύθηκαν προσωρινά
από την Εθνική Φρουρά για οποιονδήποτε λόγο μετά τη συμπλήρωση της βασικής τους
εκπαίδευσης και των οποίων η νόμιμη παραμονή τους εκτός των τάξεων της Εθνικής
Φρουράς έληξε πριν το 2021 ή θα λήξει εντός του 2021, υποχρεούνται σε επανακατάταξη
την επόμενη της ημερομηνίας λήξης της νόμιμης παραμονής τους εκτός της Εθνικής
Φρουράς, στις Μονάδες από τις οποίες απολύθηκαν.
10. Οι στρατεύσιμοι που απολύθηκαν προσωρινά ή οριστικά επειδή κρίθηκαν
ακατάλληλοι για στράτευση, μετά τη συμπλήρωση της βασικής τους εκπαίδευσης, εφόσον
κριθούν κατόπιν παραπομπής τους στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή, ικανοί για
εκπλήρωση θητείας, να επανακατατάσσονται στις Μονάδες από τις οποίες απολύθηκαν,
εντός δεκαημέρου από την έκδοση της σχετικής γνωμάτευσης με μέριμνα των αρμόδιων
Στρατολογικών Γραφείων.
11. Όσοι στρατεύσιμοι της κατηγορίας των παραγράφων 9 και 10 δεν
επανακατατάχθηκαν στις Μονάδες από τις οποίες απολύθηκαν την ημερομηνία που
όφειλαν και έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι, υποχρεούνται εκ νέου σε κατάταξη την 12
Ιουλίου 2021 (εφόσον παρακολουθούνται από τα ΣΓ Λευκωσίας-Κερύνειας-Μόρφου και
Πάφου) και 13 Ιουλίου 2021 (εφόσον παρακολουθούνται από τα ΣΓ Αμμοχώστου-
Λάρνακας και ΣΓ Λεμεσού), στις ίδιες Μονάδες.
α. Νοείται ότι, όσων η Μονάδα από την οποία απολύθηκαν δεν υφίσταται ή
μεταστάθμευσε, η Μονάδα επανακατάταξης θα καθορίζεται από το ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ.
β. Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που ανυπότακτος, ο οποίος έχει
συμπληρώσει τη βασική του εκπαίδευση, παρουσιασθεί σε Στρατολογικό Γραφείο και
αιτηθεί την επανακατάταξή του, το Στρατολογικό Γραφείο εκδίδει σημείωμα
επανακατάταξης για τη μονάδα από την οποία απολύθηκε, εντός δεκαημέρου από την
αίτησή του.
12. Όσοι παραπέμπονται στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές για επανεξέταση της
ικανότητας τους, εφόσον παραλείψουν να παρουσιασθούν, θεωρούνται ικανοί κατηγορίας
πρώτης (Ι/1) και υποχρεούνται, εντός ενός μηνός από την καθορισθείσα ημερομηνία
επανεξέτασής τους να καταταγούν στην Εθνική Φρουρά για εκπλήρωση της θητείας τους,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 36 του περί ΕΦ Νόμου.
13. Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2021, καθώς και όσοι έχουν υποχρέωση υπηρεσίας
στην Εθνική Φρουρά των κλάσεων 1994 έως 2020 οι οποίοι έχουν υποχρέωση υπηρεσίας
με τη 2021 ΕΣΣΟ, ως επίσης και οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2022, οι οποίοι πληρούν τις
προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 28 (2) (β) των Περί Εθνικής Φρουράς Νόμων
του 2011 έως 2020 και επιθυμούν να εκπληρώσουν την υποχρέωση υπηρεσίας τους στην
Εθνική Φρουρά με την ίδια ΕΣΣΟ ως εθελοντές, εφόσον ενδιαφέρονται να αναγνωρισθούν
ως αντιρρησίες συνείδησης :
α. Να καταθέσουν στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο εντός είκοσι (20) ημερών
από τη δημοσίευση της παρούσας, τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
(1) Αίτηση με :
(α) Τα πλήρη ληξιαρχικά στοιχεία τους.
(β) Τον τόπο γέννησής τους.
(γ) Τη διεύθυνση διαμονής τους.
(δ) Το είδος της υπηρεσίας που επιθυμούν να εκπληρώσουν, δηλαδή
εναλλακτική στρατιωτική υπηρεσία ή εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία, ανάλογα με την
περίπτωση.
(ε) Τις γραμματικές και επαγγελματικές τους γνώσεις.
(στ) Τους λόγους που επικαλούνται για να αναγνωρισθούν ως αντιρρησίες
συνείδησης.
(ζ) Δήλωση ότι δε συμμετέχουν σε μεμονωμένες ή συλλογικές
δραστηριότητες σκοπευτικών αγώνων ή άλλων παρόμοιων δραστηριοτήτων, που έχουν
άμεση σχέση με τη χρήση όπλων.
(2) Βεβαίωση από την οικεία αρμόδια αρχή, με την οποία να πιστοποιείται ότι
δεν κατέχουν άδεια οπλοφορίας ούτε έχουν ζητήσει να τους χορηγηθεί τέτοια άδεια.
(3) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου τους, με ημερομηνία όχι πέραν του ενός
μηνός.
(4) Αντίγραφο του ατομικού δελτίου ταυτότητάς τους.
(5) Βεβαίωση εκκλησιαστικής ή άλλης αρχής σχετικά με το θρήσκευμά τους, σε
περίπτωση που η αίτηση τους βασίζεται στις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.
(6) Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία και / ή δικαιολογητικά για υποστήριξη της
αίτησής τους.
β. Επισημαίνεται ότι :
(1) Εφόσον η σχετική αίτηση δεν κατατίθεται ή δεν συνοδεύεται από τα
αναγκαία δικαιολογητικά, μέσα στην καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρείται ως μη
υποβληθείσα και υπέχουν υποχρέωση κατάταξης στην Εθνική Φρουρά για εκπλήρωση
στρατιωτικής θητείας.
(2) Όσοι στρατεύσιμοι αναγνωρισθούν ως αντιρρησίες συνειδήσεως και έχουν
υποχρέωση για εκπλήρωση εναλλακτικής στρατιωτικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Νόμου, οφείλουν να καταταγούν στις ημερομηνίες και στα κέντρα κατάταξης
που καθορίζονται στην παράγραφο 12 της Απόφασης.
(3) Όσοι δεν αναγνωρισθούν ως αντιρρησίες συνείδησης, υποχρεούνται να
καταταγούν για εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας, στο πλησιέστερο του τόπου διαμονής
τους κέντρο κατάταξης.
(4) Όσοι από τους υπόχρεους για εναλλακτική κοινωνική θητεία έχουν
κηρυχθεί ανυπότακτοι, καλούνται να παρουσιασθούν στις 16 Ιουλίου 2021 για ανάληψη
υπηρεσίας, στο φορέα που έχει καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Άμυνας.
14. Οι στρατεύσιμοι που ανήκουν στην κλάση 2022 (γεννηθέντες το έτος 2004) και
επιθυμούν να καταταγούν ως εθελοντές, κατά την ημερομηνία της κατάταξής τους
απαιτείται να έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν
προηγουμένως εφοδιασθεί με σημείωμα πρόσκλησης από το αρμόδιο Στρατολογικό
Γραφείο. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να παρουσιασθούν στο Στρατολογικό Γραφείο με τον
κηδεμόνα τους, να προσκομίσουν την πολιτική ταυτότητα τους και να υποβάλουν έγγραφη
δήλωση της επιθυμίας τους με τη συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα τους.
15. Τα αδέλφια που ανήκουν στην ίδια ή διαφορετική κλάση μπορούν, αν το επιθυμούν,
να καταταγούν στο ίδιο κέντρο κατάταξης και την ίδια μέρα, αφού προηγουμένως
υποβάλουν σχετικό αίτημα στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.
16. Οι στρατεύσιμοι πρέπει να προσέρχονται υποχρεωτικά για κατάταξη στην
καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, καθώς και στο καθορισμένο κέντρο κατάταξης και
απαραίτητα να φέρουν μαζί τους:
α. Το σημείωμα πρόσκλησης που θα τους σταλεί ή θα τους επιδοθεί από το
αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο. Σημειώνεται ότι, δε θα γίνεται δεκτός κανένας
στρατεύσιμος δεκτός για κατάταξη χωρίς Σημείωμα Πρόσκλησης.
β. Το δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο της
Δημοκρατίας, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία τους.
γ. Τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, που αναφέρονται στις
βασικές οδηγίες στρατευσίμων, οι οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΜ,
του ΓΕΕΦ και στην εφαρμογή του ΥΠΑΜ, καθώς και αποδεικτικό έγγραφο του
προσωπικού τραπεζικού τους λογαριασμού με τον αριθμό IBAN, εφόσον δεν τα έχουν
ήδη υποβάλει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επιλογικών διαδικασιών.
17. Οι συμμετέχοντες σε επίσημους διεθνείς διαγωνισμούς γνώσεων ή διεθνείς αθλητικές
διοργανώσεις ή σε διεθνείς διοργανώσεις εκπροσωπώντας τη Δημοκρατία εντός του
Ιουλίου 2021, κατ΄ εξαίρεση μπορούν να καταταγούν στο κέντρο κατάταξης που τους έχει
οριστεί, στις 19 Ιουλίου 2021 αντί στην ημερομηνία που τους καθορίσθηκε. Για να
καταστεί δυνατή η κατάταξή τους πρέπει προηγουμένως να προσκομίσουν στα αρμόδια
Στρατολογικά Γραφεία σχετική βεβαίωση από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ή
Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού κατά περίπτωση, για να εφοδιαστούν με το ανάλογο
Σημείωμα Πρόσκλησης. Η μονάδα τους να τους χορηγήσει την απαιτούμενη άδεια για
συμμετοχή τους στις ανωτέρω διοργανώσεις, σύμφωνα με την ως άνω βεβαίωση.
18. Όσοι παραπέμπονται στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή για εξέταση της
ικανότητάς τους χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία, εφόσον κριθούν ικανοί για κατάταξη
οποιασδήποτε κατηγορίας:
α. Εάν είναι εκπαιδευμένοι επανακατατάσσονται στη Μονάδα από την οποία είχαν
απολυθεί προσωρινά, εντός πενθημέρου από την έκδοση της σχετικής ιατρικής
απόφασης.
β. Εάν είναι ανεκπαίδευτοι κατατάσσονται με την αμέσως επόμενη ΕΣΣΟ από την
έκδοση της σχετικής απόφασης ή εντός πενθημέρου κατόπιν έγκρισης από τον Υπουργό
Άμυνας.
Νοείται ότι, εφόσον η παραπάνω απόφαση εκδοθεί κατά τη διάρκεια της κατάταξης της
ΕΣΣΟ, ο στρατεύσιμος οφείλει να καταταγεί με την ίδια ΕΣΣΟ εντός δύο εργάσιμων
ημερών, από την έκδοση της ως άνω απόφασης έστω και αν η ημερομηνία κατάταξής του
καθορίζεται πέραν των ημερομηνιών κατάταξης της ΕΣΣΟ, μετά από τροποποίηση του
Σημειώματος Πρόσκλησης από τα Επαρχιακά Στρατολογικά Γραφεία.
19. Όσοι στρατεύσιμοι παρουσιάζονται για κατάταξη μετά την καθοριζόμενη για την
κλάση και κατηγορία τους ημερομηνία, στο καθοριζόμενο κέντρο κατάταξης, δε θα
γίνονται δεκτοί και θα έχουν υποχρέωση για κατάταξη σε κέντρο κατάταξης, στην
ημερομηνία και ώρα που θα τους καθορισθεί, μετά από τροποποίηση του Σημειώματος
Πρόσκλησης από προσωπικό της Στρατολογίας που θα βρίσκεται στο Συνεργείο
Στρατολογίας των κέντρων κατάταξης.
20. Οι στρατεύσιμοι που καλούνται για κατάταξη, θα υποβάλλονται υποχρεωτικά σε
ιατρική εξέταση πριν την κατάταξή τους από αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές που θα
λειτουργούν σε κάθε κέντρο κατάταξης βάσει προγράμματος που θα εκδοθεί από
την Διεύθυνση Υγειονομικού του ΓΕΕΦ και για το οποίο οι στρατεύσιμοι θα μπορούν να
ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας, του ΓΕΕΦ και την εφαρμογή
του ΥΠΑΜ όπως πιο κάτω:
α. Επιτροπές Κατάταξης πριν την κατάταξη:
Θα λειτουργήσουν στο 4ο ΤΒΟ (Αθαλάσσα), ΚΕΝ Λάρνακας, ΚΕΝ Λεμεσού και
ΚΕΝ Πάφου, από την 22 Ιουνίου 2021 μέχρι την 25 Ιουνίου 2021 και από την 28 Ιουνίου
2021 μέχρι την 02 Ιουλίου 2021.
β. Επιτροπές Κατάταξης κατά την κατάταξη, όπως παρακάτω:
(1) Στο ΚΕΝ Λάρνακας, την 12 και 13 Ιουλίου 2021 και από 19 έως και 30
Ιουλίου 2021.
(2) Στο 4ο ΤΒΟ (Αθαλάσσα) Στρατόπεδο ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΑΜΑΡΑ , ΚΕΝ Πάφου και
ΚΕΝ Λεμεσού, από 19 Ιουλίου έως και 30 Ιουλίου 2021.
γ. Επιτροπή Εξέτασης Σωματικής Ικανότητας:
(1) Στο ΚΕΝ Λάρνακας, την 12 και 13 Ιουλίου 2021.
(2) Στο 106 ΣΝΕ από 19 έως 30 Ιουλίου 2021.
δ. Επιτροπή Εξέτασης Ψυχικής Ικανότητας:
(1) Στο ΚΕΝ Λάρνακας, την 12 και 13 Ιουλίου 2021.
(2) Στο 106 ΣΝΕ από 19 έως 30 Ιουλίου 2021.
Επισημαίνεται ότι, η ιατρική εξέταση των στρατευσίμων πριν την κατάταξή τους, από
Επιτροπή Κατάταξης, όπως αναφέρεται πιο πάνω, γίνεται για καλύτερη εξυπηρέτηση και
αποφυγή ταλαιπωρίας τους κατά την ημέρα της κατάταξής τους, πλην όμως αυτή δεν τους
απαλλάσσει από την υποχρέωση να καταταγούν στην Εθνική Φρουρά, καθόσον η
ικανότητά τους κρίνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές όπως καθορίζεται στον
περί Εθνικής Φρουράς Νόμο.
21. Οι στρατεύσιμοι που έχουν διαγνωστεί με τον ιό του Covid-19, καθώς και όσοι έχουν
χαρακτηρισθεί στενές επαφές κρουσμάτων, έχουν δικαίωμα να κατατάσσονται μέχρι και
δύο βδομάδες μετά την τελευταία ημέρα κατάταξης, εφόσον έχουν προηγουμένως
παρουσιάσει στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο επιβεβαίωση των πιο πάνω και
εφοδιασθεί με νέο σημείωμα πρόσκλησης.
22. Οι στρατεύσιμοι που επιθυμούν να υποβάλουν οποιοδήποτε αίτημα με βάση τις
πρόνοιες των Περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 έως 2020, που αφορά την
υποχρέωση τους για κατάταξη στην Εθνική Φρουρά με την 2021 ΕΣΣΟ, θα πρέπει να το
υποβάλουν στα κατά τόπους Επαρχιακά Στρατολογικά Γραφεία ή στο Υπουργείο Άμυνας,
αναλόγως με την περίπτωση, προκειμένου να εξετασθεί έγκαιρα αν δικαιούνται ή όχι του
σχετικού ευεργετήματος.
Για διευκρινήσεις ή τυχόν απορίες, οι στρατεύσιμοι μπορούν να επικοινωνούν με τη
γραμμή 1430.