Έχει αρχίσει για όσους ενδιαφέρονται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη συμβασιούχων οπλιτών (ΣΥΟΠ) στην Εθνική Φρουρά και μέχρι την Παρασκευή 1/2/2019 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψή τους.
Οι εν λόγω οπλίτες θα προσληφθούν με σύμβαση για αρχική περίοδο ενός έτους και μετά τη συμπλήρωση της περιόδου αυτής η σύμβασή τους μπορεί να ανανεώνεται για περαιτέρω διαδοχικές χρονικές περιόδους ενός μέχρι τριών ετών, όπως ήθελε αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο ή κατ΄ εξουσιοδότησή του ο υπουργός Άμυνας.
Το Υπουργείο Άμυνας, για πλήρωση των κενών ή κενούμενων θέσεων θα καλεί ανάλογο αριθμό υποψηφίων με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον τελικό Πίνακα, για να υπογράψουν «Σύμβαση Απασχόλησης».
Θα αμείβονται με μηνιαίο μισθό που θα υπολογίζεται στην πρώτη βαθμίδα της Κλίμακας Α1, της οποίας ο ετήσιος μικτός μισθός για το 2019 ανέρχεται στις €14.827,45 (περιλαμβανομένου του 13ου μισθού) και μισθολογικά θα τυγχάνουν εφαρμογής, κατά αναλογία, τα όσα ισχύουν για τους νεοδιοριζόμενους δημοσίους υπαλλήλους.
Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για υποβολή των αιτήσεων: Να είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, να είναι ηλικίας κάτω των 32 ετών, να είναι απόφοιτος Δημόσιου εξατάξιου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης ή Λυκείου Μέσης Εκπαίδευσης ή απόφοιτος εγγεγραμμένου στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Ιδιωτικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης εξαετούς τουλάχιστον φοίτησης και να έχει πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας. Επίσης να μην έχει απολυθεί ή να έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του/της στο παρελθόν από τη Δημόσια Υπηρεσία ή τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ή Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου ή από το Στρατό της Δημοκρατίας ή την Εθνική Φρουρά ή στην περίπτωση ατόμου που υπηρέτησε στο παρελθόν ως Συμβασιούχος Οπλίτης για παράβαση όρων της σύμβασης.
Οι υποψήφιοι, θα κληθούν σε αθλητική δοκιμασία για διαπίστωση της φυσικής τους κατάστασης και εφόσον πετύχουν στην εν λόγω δοκιμασία, θα υποβληθούν σε υγειονομική εξέταση, για να διαπιστωθεί εάν είναι κατάλληλοι ώς ικανοί με ικανότητα πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας (Ι/1 ή Ι/2).
Με τη συμπλήρωση τριών ετών και έξι μηνών συνεχούς υπηρεσίας, ο Οπλίτης θα έχει δικαίωμα σε καταβολή φιλοδωρήματος κατά τη λήξη ή τον τερματισμό της Σύμβασης Απασχόλησης, λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας που τον καθιστούν ανίκανο να εκτελεί τα καθήκοντά του, ή την οικειοθελή αποχώρησή του.
Πηγή : philenews