Τονίζεται ότι η πρόσκληση για εξέταση από την Υγειονομική Επιτροπή, την Αθλητική Επιτροπή και την Επιτροπή Στρατιωτικής Δοκιμασίας δεν συνιστά αποδοχή από πλευράς Υπουργείου Άμυνας ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλα τα απαιτούμενα προσόντα, η συνολική εξέταση και επιβεβαίωση των οποίων θα γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης.

Παρακαλείσθε όπως τηρήσετε το πιο κάτω πρόγραμμα πιστά, για την αποφυγή συγχρωτισμού.

  1. Υγειονομική Εξέτασηστο Στρατόπεδο Β. Καποτά (BMH), Λευκωσία

            (α)       Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης

Ημερομηνία Παρουσίασης Ώρα Παρουσίασης Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας Υποψήφιου
 

 

01.02.2021

7.30 π.μ. 000000 – 904500
8.30 π.μ. 904501 – 907000
9.30 π.μ. 907001 – 909000
10.30 π.μ 909001 – 910900
11.30 π.μ. 910901 – 913300
12.30 π.μ. 913301 – 916000
 

 

02.02.2021

7.30 π.μ. 916001 – 919400
8.30 π.μ. 919401 – 921200
9.30 π.μ. 921201 – 923000
10.30 π.μ 923001 – 925300
11.30 π.μ. 925301 – 927600
12.30 π.μ. 927601 – 930000
 

 

03.02.2021

7.30 π.μ. 930001 – 933000
8.30 π.μ. 933001 – 935000
9.30 π.μ. 935001 – 937000
10.30 π.μ 937001 – 939000
11.30 π.μ. 939001 – 941000
12.30 π.μ. 941001 – 943800
 

 

04.02.2021

7.30 π.μ. 943801 – 947200
8.30 π.μ. 947201 – 949600
9.30 π.μ. 949601 – 953500
10.30 π.μ 953501 – 955500
11.30 π.μ. 955501 – 958000
12.30 π.μ. 958001 – 961200
 

 

05.02.2021

7.30 π.μ. 961201 – 964400
8.30 π.μ. 964401 – 966300
9.30 π.μ. 966301 – 970600
10.30 π.μ 970601 – 973400
11.30 π.μ. 973401 – 976100
12.30 π.μ. 976101 – 979500
 

 

08.02.2021

7.30 π.μ. 979501 – 983200
8.30 π.μ. 983201 – 987600
9.30 π.μ. 987601 – 992000
10.30 π.μ 992001 – 996000
11.30 π.μ. 996001 – 1000500
12.30 π.μ. 1000501 – 1002700
 

 

09.02.2021

7.30 π.μ. 1002701 – 1005700
8.30 π.μ. 1005701 – 1007200
9.30 π.μ. 1007201 – 1010000
10.30 π.μ 1010001 – 1012500
11.30 π.μ. 1012501 – 1015200
12.30 π.μ. 1015201 – 1018300
 

 

10.02.2021

7.30 π.μ. 1018301 – 1022000
8.30 π.μ. 1022001 – 1024300
9.30 π.μ. 1024301 – 1027400
10.30 π.μ 1027401 – 1030500
11.30 π.μ. 1030501 – 1034000
12.30 π.μ. 1034001 – 1037500
 

 

11.02.2021

7.30 π.μ. 1037501 – 1041500
8.30 π.μ. 1041501 – 1043700
9.30 π.μ. 1043701 – 1045300
10.30 π.μ 1045301 – 1047900
11.30 π.μ. 1047901 – 1052200
12.30 π.μ. 1052201 – 1056400
 

 

12.02.2021

7.30 π.μ. 1056401 – 1061400
8.30 π.μ. 1061401 – 1064600
9.30 π.μ. 1064601 – 1086000
10.30 π.μ 1086001 – 1190000
11.30 π.μ. 1190001 – 1300000
12.30 π.μ. 1300001 – 1600000

            (β)       Ιατρικές βεβαιώσεις / πιστοποιητικά

            Κατά την Υγειονομική Εξέταση, οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν:

  • Δελτίο Ταυτότητας
  • Ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού.
  • Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης με γνωμάτευση ιατρού.
  • Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακουόγραμμα με γνωμάτευση ιατρού.
  • Ιατρική βεβαίωση από γυναικολόγο (μόνο για γυναίκες υποψήφιες) ότι η υποψήφια δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε πρόβλημα γυναικολογικής φύσης.

(γ) Οι πιο πάνω εξετάσεις/βεβαιώσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σε Κυβερνητικά ή Ιδιωτικά Ιατρικά Ιδρύματα και πρέπει να είναι πρόσφατες (όχι πέραν των 2 μηνών από την ημερομηνία έναρξης της Υγειονομικής Εξέτασης).

  1.   Αθλητική Δοκιμασία και Στρατιωτική Δοκιμασία(για τους επιτυχόντες στην Υγειονομική Εξέταση) στο Μακάρειο Στάδιο, Λευκωσία

(α)       Πρόγραμμα Αθλητικής Δοκιμασίας και Στρατιωτικής Δοκιμασίας

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες κριθούν κατάλληλοι ως ικανοί πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας (Ι/1 ή Ι/2) στην Υγειονομική Εξέταση, θα υποβληθούν σε Αθλητική και Στρατιωτική Δοκιμασία, το πρόγραμμα της οποίας θα κοινοποιηθεί σε κάθε υποψήφιο/α ξεχωριστά μετά την ολοκλήρωση της Υγειονομικής Εξέτασης.  Σημειώνεται ότι, οι πιο πάνω Δοκιμασίες θα διεξαχθούν στις 15.2.2021 – 22.2.2021.

(β)       Ιατρικές βεβαιώσεις / πιστοποιητικά

Κατά την Αθλητική Δοκιμασία και τη Στρατιωτική Δοκιμασία, οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν:

  • Δελτίο Ταυτότητας
  • πρόσφατη (όχι πέραν των 2 μηνών πριν την ημερομηνία έναρξης της Αθλητικής και Στρατιωτικής Δοκιμασίας) βεβαίωση από ιατρό (το Δελτίο Υγείας των αθλητών δεν θα γίνεται αποδεκτό), ότι δύνανται να συμμετάσχουν στην Αθλητική και Στρατιωτική Δοκιμασία.

(γ)   Σε περίπτωση που υποψήφιος/α προσέλθει στην Αθλητική Δοκιμασία και τη Στρατιωτική Δοκιμασία χωρίς τα πιο πάνω, δεν θα του/της επιτραπεί η συμμετοχή και θα αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής.

(δ)       Όρια επίδοσης και Οδηγίες

Δοκιμασία Κατώτατα όρια επίδοσης Οδηγίες
Αθλητική Δοκιμασία 

Αγώνισμα 1000 μ.

Άνδρες: 5΄, 15΄΄

Γυναίκες: 6΄, 43΄΄

Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα μίας προσπάθειας.  Εάν κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος αποχωρήσουν, για οποπιοδήποτε λόγο, από το αγώνισμα χωρίς να τερματίσουν ή δεν τερματίσουν εντός του καθορισμένου χρόνου θεωρούνται αποτυχόντες.
Στρατιωτική Δοκιμασία

Μεταφορά Κανίστρων 150μ.

Άνδρες: 2΄, 00΄΄

Γυναίκες: 2΄, 00΄΄

Μεταφορά δύο μεταλλικών κανίστρων στρατιωτικού τύπου, ταυτόχρονα, συνολικού βάρους 20 κιλών έκαστο, για 150μ., χωρίς επαφή με το έδαφος. Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα μίας προσπάθειας.

Σημείωση: Εάν ο/η υποψήφιος/α θεωρηθεί αποτυχών/ούσα σε οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες Εξετάσεις/Δοκιμασίες αποκλείεται από όλα τα υπόλοιπα στάδια της διαδικασίας.

-ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ-