Ο Υπουργός Άμυνας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το εδάφιο (5) του άρθρου 28 των πιο πάνω Νόμων, αφού έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς και έχοντας υπόψη το Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 22 το οποίο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 5198 και ημερομηνία 12 Ιανουαρίου 2024, σύμφωνα με το οποίο καλούνται για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά


ΔΕΣ ΕΔΩ την Απόφαση του Υπουργού Άμυνας δυνάμει του εδαφίου (5) του άρθρου 28