Ο Υπουργός Άμυνας ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το εδάφιο (5) του άρθρου 28 του πιο πάνω Νόμου, αφού έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς και έχοντας υπόψη το Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 7 το οποίο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4885 και ημερομηνία 4 Ιανουαρίου 2019 σύμφωνα με το οποίο καλούνται για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΜ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2019 ΕΣΣΟ

 

 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2018
_______________
Απόφαση Υπουργού Άμυνας δυνάμει του εδαφίου (5) του άρθρου 28

Ο Υπουργός Άμυνας ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το εδάφιο (5) του άρθρου 28 του πιο πάνω Νόμου,
αφού έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς και έχοντας υπόψη το Διάταγμα του
Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 7 το οποίο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4885
και ημερομηνία 4 Ιανουαρίου 2019 σύμφωνα με το οποίο καλούνται για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά:

(α) Όλοι οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2019, δηλαδή όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας οι οποίοι γεννήθηκαν
από 1.1.2001 μέχρι 31.12.2001, περιλαμβανομένων και των προσώπων της πιο πάνω κλάσης τα οποία
έχουν οποιοδήποτε από τους δύο γονείς Κυπριακής καταγωγής, αλλά δεν έχουν καταστεί πολίτες της
Δημοκρατίας (όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 του πιο πάνω Νόμου), συμπεριλαμβανομένων των
στρατευσίμων μελών των θρησκευτικών ομάδων των Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων.

(β) Όλοι οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1992 μέχρι και 2018, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από 1.1.1974 μέχρι
31.12.2000, οι οποίοι δεν κατατάχθηκαν ή απολύθηκαν προσωρινά από την Εθνική Φρουρά για
οποιοδήποτε λόγο πριν τη συμπλήρωση της βασικής εκπαίδευσής τους, των οποίων οι λόγοι της
νόμιμης παραμονής τους εκτός των τάξεων της Εθνικής Φρουράς έπαυσαν ή θα παύσουν να
υφίστανται μέχρι τις 17 Αυγούστου 2019.

(γ) Όλοι οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1992 μέχρι και 2018, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από 1.1.1974 μέχρι
31.12.2000, οι οποίοι απολύθηκαν προσωρινά από την Εθνική Φρουρά για λόγους υγείας ή σπουδών ή
για οποιοδήποτε άλλο λόγο, μετά τη συμπλήρωση της βασικής εκπαίδευσής τους και υποχρεούνται σε
επανακατάταξη την επομένη της ημερομηνίας λήξης της νόμιμης παραμονής τους εκτός της Εθνικής
Φρουράς στις Μονάδες από τις οποίες απολύθηκαν, εφόσον η απαλλαγή ή η αναβολή κατάταξής τους
έληξε ή θα λήξει εντός του 2019.

(δ) Όλοι οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2020 (γεννηθέντες το έτος 2002) που επιθυμούν να εκπληρώσουν τη
θητεία τους ως εθελοντές, νοουμένου ότι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου (3) του άρθρου 28
του Νόμου.

(ε) Οι ανυπότακτοι όλων των κλάσεων και με το οποίο απαλλάσσονται από την υποχρέωση στράτευσης:

(1) Οι τούρκοι πολίτες της Δημοκρατίας για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
(2) Τα πρόσωπα κυπριακής καταγωγής εκ μητρογονίας που γεννήθηκαν από την 1η
Ιανουαρίου
1974 έως και 11 Ιουνίου 1999, τα οποία κατά την κλήση της κλάσης τους δεν ήταν πολίτες της
Δημοκρατίας και τα οποία απέκτησαν δικαίωμα μη έκτισης στρατιωτικής θητείας, στη βάση της
νομοθεσίας που ίσχυε πριν από τον τροποποιητικό νόμο 16(Ι) του 2015, του περί Αρχείου Πληθυσμού
Νόμου του 2002 εκτός αν οι ίδιοι επιθυμούν να καταταγούν ως εθελοντές υποβάλλοντας σχετική αίτηση
στο Στρατολογικό Γραφείο του τόπου διαμονής τους.

2. Ο Υπουργός Άμυνας καθορίζει τα πιο κάτω σχετικά με την υλοποίηση της πρόσκλησης για κατάταξη στην
Εθνική Φρουρά των πιο πάνω στρατευσίμων, με τη 2019 Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) και
καλεί για κατάταξη:

α. Τους στρατεύσιμους της κλάσης 2019, δηλαδή όλους τους πολίτες της Δημοκρατίας οι οποίοι
γεννήθηκαν από 1.1.2001 μέχρι 31.12.2001, περιλαμβανομένων και των προσώπων της πιο πάνω
κλάσης τα οποία έχουν οποιοδήποτε από τους δύο γονείς Κυπριακής καταγωγής αλλά δεν έχουν
καταστεί πολίτες της Δημοκρατίας (όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 του πιο πάνω Νόμου)

β. Τους στρατεύσιμους που ανήκουν στις κλάσεις 1992 έως και 2018 (γεννηθέντων από 1η Ιανουαρίου
1974 έως και 31 Δεκεμβρίου 2000) οι οποίοι βρίσκονται νόμιμα εκτός των τάξεων της Εθνικής Φρουράς,
δεν έχουν συμπληρώσει τη βασική εκπαίδευση και ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

(1) Έχουν τύχει αναβολής κατάταξης για οποιοδήποτε λόγο και η αναβολή έληξε ή θα λήξει από 1η
Αυγούστου 2018 έως και 17 Αυγούστου 2019.

(2) Διέμεναν μόνιμα στο εξωτερικό και έχουν ήδη εγκατασταθεί ή θα εγκατασταθούν στην Κύπρο έως
και 05 Ιουλίου 2019.

(3) Απέκτησαν ή θα αποκτήσουν έως και 05 Ιουλίου 2019 την ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας, με
εγγραφή ή πολιτογράφηση.

Οι πολιτογραφηθέντες των οποίων και οι δύο γονείς δεν είναι πρόσωπα κυπριακής καταγωγής
καθώς και οι επαναπατρισθέντες μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, μπορούν να κατατάσσονται εντός 2
ετών από την ημερομηνία πολιτογράφησής ή άφιξής τους στην Κυπριακή Δημοκρατία κατά
περίπτωση, χωρίς συνέπειες ανυποταξίας.

(4) Απαλλάχθηκαν από την υποχρέωση για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 23 εδάφιο (1) του Νόμου περί Εθνικής Φρουράς και οι λόγοι απαλλαγής τους έχουν
εκλείψει ή θα εκλείψουν έως και 5 Ιουλίου 2019.

γ. Όσους ανήκουν στις κλάσεις 1992 και νεότερων και διατελούν σε ανυποταξία, καθώς επίσης και τους
στρατεύσιμους που για οποιουσδήποτε λόγους δεν έχουν εκπληρώσει μέχρι σήμερα τις προβλεπόμενες
από τον περί Εθνικής Φρουράς Νόμο στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

δ. Τους εθελοντές της κλάσης 2020 (γεννηθέντες το έτος 2002), εφόσον το επιθυμούν και θα έχουν
συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία κατάταξης.

3. Όσοι στρατεύσιμοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του
Υπουργείου Εσωτερικών ή στα στρατολογικά μητρώα και ανήκουν στην ίδια στρατολογική κλάση ή κατηγορία με
αυτούς που καλούνται για κατάταξη, υποχρεούνται να κατατάσσονται χωρίς ιδιαίτερη πρόσκληση.

4. Όσοι ανήκουν στις θρησκευτικές ομάδες Μαρωνιτών, των Αρμενίων και των Λατίνων της κλάσης 2007 και
παλαιότερων, μπορούν να κατατάσσονται εθελοντικά, αφού προηγουμένως υποβάλουν σχετικό αίτημα στο αρμόδιο
Στρατολογικό Γραφείο.

5. Εξαιρούνται από την πρόσκληση για κατάταξη τα πρόσωπα κυπριακής καταγωγής εκ μητρογονίας που
γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1974 έως και 11 Ιουνίου 1999, τα οποία κατά την κλήση της κλάσης τους δεν
ήταν πολίτες της Δημοκρατίας και τα οποία απέκτησαν δικαίωμα μη έκτισης θητείας, στη βάση της νομοθεσίας που
ίσχυε πριν από τον τροποιητικό νόμο 16(1) 2015, του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου του 2002 εκτός αν οι ίδιοι
επιθυμούν να καταταγούν, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα τους στα κατά τόπους Στρατολογικά Γραφεία.

6. Οι στρατεύσιμοι έχουν υποχρέωση να καταταγούν στα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) Λάρνακας,
Λεμεσού και Πάφου την 28 ηΙουνίου 2019 και από 1 η έως 5 Ιουλίου 2019, ως ακολούθως:

α. Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) Λάρνακας:
(1) 28 Ιουνίου 2019:
Οι προερχόμενοι από αναβολή για λόγους υγείας, των κλάσεων 1992 και νεότερων που γεννήθηκαν
σε οποιαδήποτε επαρχία ή στο εξωτερικό και δεν έχουν περατώσει τη βασική τους εκπαίδευση.

(2) 01 Ιουλίου 2019:
(α) Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λάρνακας, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που
διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2019, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα
γράμματα Α,Β,Γ,Δ, Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Ν,Ξ,Ο,Π και Ρ εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για
λόγους υγείας.
(β) Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι
γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες και διαμέρισμα των κλάσεων
2017 και προηγούμενων, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

(3) 02 Ιουλίου 2019:
Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και διαμέρισμα Μόρφου καθώς και οι
γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες και διαμέρισμα, της κλάσης 2019,
των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Γ,Ρ,Σ,Τ,Υ,Φ,Χ,Ψ και Ω, εκτός αυτών που έτυχαν
αναβολής για λόγους υγείας.

(4) 03 Ιουλίου 2019:
(α) Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λάρνακας, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που
διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2019, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα
γράμματα Σ,Τ,Υ,Φ,Χ,Ψ και Ω, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
(β) Οι γεννηθέντες στην επαρχία Αμμοχώστου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που
διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2019, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα
γράμματα Α έως Ω, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

(5) 04 Ιουλίου 2019:
Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου
που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες, της κλάσης 2018, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για
λόγους υγείας.

(6) 05 Ιουλίου 2019:
(α) Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός
Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες, των κλάσεων 2017 και προηγούμενων, εκτός
αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
(β) Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι
γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες και διαμέρισμα, της κλάσης
2019, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Ε,Ζ,Η,Θ και Ι, εκτός αυτών που
έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
(γ) Οι εθελοντές της κλάσης 2020 που γεννήθηκαν στις επαρχίες Λάρνακας, Αμμοχώστου,
Λευκωσίας, Κερύνειας και διαμέρισμα Μόρφου καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που
διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες.

β. Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) Λεμεσού :
(1) 01 Ιουλίου 2019:
Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν
στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2019, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β,
Γ, Δ, Ε και Ζ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

(2) 02 Ιουλίου 2019:
Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν
στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2019, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Η, Θ, Ι
και Κ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

(3) 03 Ιουλίου 2019:
Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν
στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2019, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Λ, Μ,
Ν, Ξ και Ο, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

(4) 04 Ιουλίου 2019:
Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν
στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2018, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

(5) 05 Ιουλίου 2019:
(α) Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που
διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, των κλάσεων 2017 και προηγούμενων, εκτός αυτών που
έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

(β) Οι εθελοντές της κλάσης 2020 που γεννήθηκαν στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι
γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία.

γ. Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) Πάφου :
(1) 01 Ιουλίου 2019:
(α) Οι γεννηθέντες στην επαρχία Πάφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν
στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2019, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α
έως Ω, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

(β) Οι γεννηθέντες στην επαρχία Πάφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν
στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2018, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους
υγείας.

(γ) Οι γεννηθέντες στην επαρχία Πάφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν
στην εν λόγω επαρχία, των κλάσεων 2017 και προηγούμενων, εκτός αυτών που έτυχαν
αναβολής για λόγους υγείας.

(δ) Οι εθελοντές της κλάσης 2020 που γεννήθηκαν στην επαρχία Πάφου, καθώς και οι
γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία.

(ε) Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι
γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες ή διαμέρισμα, της κλάσης
2019, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Α, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής
για λόγους υγείας.

(2) 02 Ιουλίου 2019:
Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι
γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες και διαμέρισμα, της κλάσης
2019, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Δ, Κ, Λ, Ν, Ξ, Ο και Π, εκτός αυτών που
έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

(3) 03 Ιουλίου 2019:
Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και στο διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι
γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες και διαμέρισμα, της κλάσης 2018,
εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

(4) 04 Ιουλίου 2019:
Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν
στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2019, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Π, Ρ,
Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

(5) 05 Ιουλίου 2019:
Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και στο διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι
γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες και διαμέρισμα, της κλάσης 2019,
των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Β και Μ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για
λόγους υγείας.

7. Ανεξάρτητα από τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 6 του παρόντος και με εξαίρεση όσους γεννήθηκαν και
διαμένουν στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και διαμέρισμα Μόρφου, οι οποίοι υποχρεούνται για κατάταξη στα
ΚΕΝ της παραγράφου 6, καθώς και όσους γεννήθηκαν και διαμένουν στην επαρχία Λεμεσού και υποχρεούνται για
κατάταξη στο ΚΕΝ Πάφου, αντίστοιχα, οι καλούμενοι προς κατάταξη στρατεύσιμοι να καταταγούν στο πλησιέστερο
στον τόπο διαμονής τους Κέντρο Εκπαίδευσης.

8. Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1992 και νεότερων, οι οποίοι απολύθηκαν προσωρινά από την Εθνική Φρουρά
για οποιονδήποτε λόγο μετά τη συμπλήρωση της βασικής τους εκπαίδευσης και των οποίων η νόμιμη παραμονή
τους εκτός των τάξεων της Εθνικής Φρουράς έληξε πριν το 2019 ή θα λήξει εντός του 2019, υποχρεούνται σε
επανακατάταξη την επόμενη της ημερομηνίας λήξης της νόμιμης παραμονής τους εκτός της Εθνικής Φρουράς, στις
Μονάδες από τις οποίες απολύθηκαν.

9. Οι στρατεύσιμοι που απολύθηκαν προσωρινά ή οριστικά επειδή κρίθηκαν ακατάλληλοι για στράτευση, μετά τη
συμπλήρωση της βασικής τους εκπαίδευσης, εφόσον κριθούν κατόπιν παραπομπής τους στην αρμόδια υγειονομική
επιτροπή, ικανοί για εκπλήρωση θητείας, να επανακατατάσσονται στις Μονάδες από τις οποίες απολύθηκαν, εντός
δεκαημέρου από την έκδοση της σχετικής γνωμάτευσης με μέριμνα των αρμόδιων Στρατολογικών Γραφείων.

10. Όσοι στρατεύσιμοι της κατηγορίας των παραγράφων 8 και 9 δεν επανακατατάχθηκαν στις Μονάδες από τις
οποίες απολύθηκαν την ημερομηνία που όφειλαν και έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι υποχρεούνται εκ νέου σε
κατάταξη την 1 Ιουλίου 2019, στις ίδιες ως άνω Μονάδες.

(α) Νοείται ότι όσων η Μονάδα από την οποία απολύθηκαν δεν υφίσταται ή μεταστάθμευσε, η Μονάδα
επανακατάταξης θα καθορίζεται από το ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ.

(β) Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που ανυπότακτος, ο οποίος έχει συμπληρώσει τη βασική του
εκπαίδευση, παρουσιασθεί σε Στρατολογικό Γραφείο και αιτηθεί την επανακατάταξή του, το Στρατολογικό Γραφείο
δύναται να προβεί στην έκδοση σημειώματος επανακατάταξης για τη μονάδα από την οποία απολύθηκε, εντός
δεκαημέρου από την αίτησή του.

11. Όσοι παραπέμπονται στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές για επανεξέταση της σωματικής τους ικανότητας,
εφόσον παραλείψουν να παρουσιασθούν, θεωρούνται ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) και υποχρεούνται, εντός ενός
μηνός από την καθορισθείσα ημερομηνία επανεξέτασής τους να καταταγούν στην Εθνική Φρουρά για εκπλήρωση
της θητείας τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 36 του περί ΕΦ Νόμου.

12. Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2019, καθώς και όσοι έχουν υποχρέωση υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά των
κλάσεων 1992 έως 2018, οι οποίοι έχουν υποχρέωση υπηρεσίας με τη 2019 ΕΣΣΟ, ως επίσης και οι στρατεύσιμοι
της κλάσης 2020, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 28 (2) (β) των Περί Εθνικής
Φρουράς Νόμων του 2011 έως 2018 και επιθυμούν να εκπληρώσουν την υποχρέωση υπηρεσίας τους στην Εθνική
Φρουρά με την ίδια ΕΣΣΟ ως εθελοντές, εφόσον ενδιαφέρονται να αναγνωρισθούν ως αντιρρησίες συνείδησης :

α. Να καταθέσουν στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της
παρούσας, τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
(1) Αίτηση με :
(α) Τα πλήρη ληξιαρχικά στοιχεία τους.
(β) Τον τόπο γέννησής τους.
(γ) Τη διεύθυνση διαμονής τους.
(δ) Το είδος της υπηρεσίας που επιθυμούν να εκπληρώσουν, δηλαδή εναλλακτική στρατιωτική
υπηρεσία ή εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία, ανάλογα με την περίπτωση.
(ε) Τις γραμματικές και επαγγελματικές τους γνώσεις.
(στ) Τους λόγους που επικαλούνται για να αναγνωρισθούν ως αντιρρησίες συνείδησης.
(ζ) Δήλωση ότι δε συμμετέχουν σε μεμονωμένες ή συλλογικές δραστηριότητες σκοπευτικών αγώνων
ή άλλων παρόμοιων δραστηριοτήτων, που έχουν άμεση σχέση με τη χρήση όπλων.

(2) Βεβαίωση από την οικεία αρμόδια αρχή, με την οποία να πιστοποιείται ότι δεν κατέχουν άδεια
οπλοφορίας ούτε έχουν ζητήσει να τους χορηγηθεί τέτοια άδεια.

(3) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου τους, με ημερομηνία όχι πέραν του ενός (1) μηνός.
(4) Αντίγραφο του ατομικού δελτίου ταυτότητάς τους.

(5) Βεβαίωση εκκλησιαστικής ή άλλης αρχής σχετικά με το θρήσκευμά τους, σε περίπτωση που η αίτηση
τους βασίζεται στις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.

(6) Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία και / ή δικαιολογητικά για υποστήριξη της αίτησής τους.
β. Επισημαίνεται ότι :

(1) Εφόσον η σχετική αίτηση δεν κατατίθεται ή δεν συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, μέσα στην
καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρείται ως μη υποβληθείσα και υπέχουν υποχρέωση κατάταξης στην
Εθνική Φρουρά για εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας.

(2) Όσοι στρατεύσιμοι αναγνωρισθούν ως αντιρρησίες συνειδήσεως και έχουν υποχρέωση για εκπλήρωση
εναλλακτικής στρατιωτικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του περί Εθνικής
Φρουράς Νόμου, οφείλουν να καταταγούν τις ημερομηνίες και στα ΚΕΝ που καθορίζονται στην
παράγραφο 6 της Απόφασης.

(3) Όσοι δεν αναγνωρισθούν ως αντιρρησίες συνείδησης, υποχρεούνται να καταταγούν για εκπλήρωση
στρατιωτικής θητείας, στο ΚΕΝ Πάφου.

(4) Όσοι από τους υπόχρεους για εναλλακτική κοινωνική θητεία έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι, καλούνται να
παρουσιασθούν την 1 Ιουλίου 2019 για ανάληψη υπηρεσίας, στο φορέα που έχει καθοριστεί με
απόφαση του Υπουργού Άμυνας.

13. Οι στρατεύσιμοι που ανήκουν στην κλάση 2020 (γεννηθέντες το έτος 2002) και επιθυμούν να καταταγούν ως
εθελοντές, απαιτείται σε κάθε περίπτωση να έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία της κατάταξής τους το 17ο
έτος της ηλικίας τους και να έχουν προηγουμένως εφοδιασθεί με σημείωμα πρόσκλησης από το αρμόδιο
Στρατολογικό Γραφείο. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να παρουσιασθούν στο Στρατολογικό Γραφείο με τον κηδεμόνα
τους, να προσκομίσουν την πολιτική ταυτότητα τους και να υποβάλουν έγγραφη δήλωση της επιθυμίας τους με τη
συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα τους.

14. Τα αδέλφια που ανήκουν στην ίδια ή διαφορετική κλάση μπορούν, αν το επιθυμούν, να καταταγούν στο ίδιο
Κέντρο Εκπαίδευσης και την ίδια μέρα, αφού προηγουμένως υποβάλουν σχετικό αίτημα στο αρμόδιο Στρατολογικό
Γραφείο.

15. Οι στρατεύσιμοι πρέπει να προσέρχονται για κατάταξη την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα και
απαραίτητα να φέρουν μαζί τους:
α. Το σημείωμα πρόσκλησης που θα τους σταλεί ή θα τους επιδοθεί από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.
β. Το δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο της Δημοκρατίας, από το οποίο
να προκύπτει η ταυτοπροσωπία τους.
γ. Αποδεικτικά περί των γραμματικών ή των τεχνικών γνώσεων τους.

16. Οι συμμετέχοντες σε επίσημους διεθνείς διαγωνισμούς γνώσεων ή διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις ή σε
διεθνείς διοργανώσεις εκπροσωπώντας τη Δημοκρατία εντός του Ιουλίου 2019, κατ΄εξαίρεση δύνανται να
καταταγούν στο ΚΕΝ Λάρνακας την 01 Ιουλίου 2019. Για να καταστεί δυνατή η κατάταξή τους πρέπει
προηγουμένως να προσκομίσουν στα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία σχετική βεβαίωση από το Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού ή Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού κατά περίπτωση, για να εφοδιαστούν με το ανάλογο Σημείωμα
Πρόσκλησης.

17. Όσοι παραπέμπονται στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή για εξέταση της σωματικής τους ικανότητας χωρίς
αυτοπρόσωπη παρουσία, εφόσον κριθούν ικανοί οποιασδήποτε κατηγορίας:
(1) Εάν είναι εκπαιδευμένοι επανακατατάσσονται στη Μονάδα από την οποία είχαν απολυθεί προσωρινά, εντός
πενθημέρου από την έκδοση της σχετικής ιατρικής απόφασης.
(2) Εάν είναι ανεκπαίδευτοι κατατάσσονται με την αμέσως επόμενη ΕΣΣΟ από την έκδοση της σχετικής ιατρικής
απόφασης.
Νοείται ότι, εφόσον η παραπάνω απόφαση εκδοθεί κατά τη διάρκεια κατάταξης της ΕΣΣΟ, ο στρατεύσιμος
οφείλει να καταταγεί με την ίδια ΕΣΣΟ εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έκδοση της ως άνω απόφασης, έστω
και αν η ημερομηνία κατάταξης του ορίζεται πέραν των ημερομηνιών κατάταξης της ΕΣΣΟ.

18. Όσοι στρατεύσιμοι κατατάσσονται μετά τις 05 Ιουλίου 2019 δεν θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις
διαδικασίες για Επιλογή Υποψηφίων Βαθμοφόρων (ΥΕΑ – Υπξκοί) και ειδικών Δυνάμεων.

19. Όσοι στρατεύσιμοι παρουσιάζονται για κατάταξη μετά την καθοριζόμενη για την κλάση και κατηγορία τους
ημερομηνία έως και 5 Ιουλίου 2019, θα γίνονται δεκτοί για κατάταξη χωρίς συνέπειες ανυποταξίας.

20. Οι πρωτόκλητοι στρατεύσιμοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας μπορούν, εφόσον
επιθυμούν, μετά από αίτημα τους στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο προσκομίζοντας επίσημα δικαιολογητικά της
πάθησης τους, να εξετάζονται από στρατιωτικό ιατρό του 106 ΣΝΕ πριν την κατάταξή τους, βάση προγράμματος
που εξέδωσε η Διεύθυνση Υγειονομικού του ΓΕΕΦ.

21. Οι στρατεύσιμοι που προέρχονται από αναβολή για λόγους υγείας, μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να
εξετάζονται προαιρετικά, ένα (1) μήνα πριν την κατάταξη τους από τους αρμόδιους ιατρούς της Εθνικής Φρουράς
στο 106 ΣΝΕ.

Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα ιατρικής εξέτασης των στρατευσίμων πριν την κατάταξή τους, από τους Ιατρούς
του 106 ΣΝΕ, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 20 και 21 της παρούσας, γίνεται για καλύτερη εξυπηρέτηση και
αποφυγή ταλαιπωρίας τους, πλην όμως αυτή δεν τους απαλλάσσει από την υποχρέωση να καταταγούν στην Εθνική
Φρουρά, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο σημείωμα πρόσκλησης, καθόσον η σωματική τους ικανότητα
κρίνεται από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές όπως καθορίζεται στον περί Εθνικής Φρουράς Νόμο.

22. Οι στρατεύσιμοι που επιθυμούν να υποβάλουν οποιοδήποτε αίτημα που αφορά την υποχρέωση τους για
κατάταξη στην Εθνική Φρουρά με την 2019 ΕΣΣΟ, θα πρέπει να το υποβάλουν στα κατά τόπους Επαρχιακά
Στρατολογικά Γραφεία ή στο Υπουργείο Άμυνας, αναλόγως με την περίπτωση, προκειμένου να εξετασθεί έγκαιρα αν
δικαιούνται ή όχι του σχετικού ευεργετήματος.
_______________
Έγινε στις 10 Απριλίου, 2019.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ,
Υπουργός Άμυνας.