Μιάμιση πίτα σουβλάκια τη βδομάδα προσφέρει η κυβέρνηση σε πέντε κατηγορίες εθνοφρουρών των οποίων ο αριθμός κυμαίνεται μεταξύ 130-150 τον χρόνο.  

Συγκεκριμένα, οι εθνοφρουροί που θα επωφεληθούν με €50 μηνιαίως εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες:

(α) υιοί θανόντος γονέα,

(β) γονείς ενός ή περισσοτέρων ζώντων τέκνων,

(γ) μη αναγνωρισθέντα τέκνα,

(δ) δευτερότοκοι και μικρότεροι από αυτούς υιούς προσώπου, το οποίο χαρακτηρίσθηκε, με βάση τους περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμους του 1988 μέχρι 2005 ως εξαφανισθείς ή φονευθείς ή πεσών ή πλήρως ανάπηρος, λόγω τραυμάτων ή κακουχιών που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στη Δύναμη ή κατά τη διάρκεια και ένεκα αναταραχής που σχετίζεται άμεσα με την άμυνα ή την ασφάλεια της Δημοκρατίας,

(ε) μόνοι ή μεγαλύτεροι υιοί προσώπου που κρίθηκε από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων, που προβλέπεται στους περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμους του 1988 μέχρι 2005, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ως ανάπηρος και το ποσοστό ανικανότητάς του υπερβαίνει το 49%, και

(στ) μόνοι ή μεγαλύτεροι υιοί οικογένειας της οποίας και οι δύο γονείς είναι άτομα με αναπηρία που τους καθιστά πλήρως ανίκανους για εργασία.

Η χορηγία θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Μαΐου 2017 και ήδη οι σχετικοί κανονισμοί κατατέθηκαν ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας.

Σημειώνεται, ότι στις 15/2/2019 δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι «περί Χορηγημάτων και Απολαβών της Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019» με τους οποίους θεσπίστηκε η παραχώρηση επιπρόσθετου μηνιαίου χορηγήματος (€40 ή €50 αναλόγως της περίπτωσης) σε εθνοφρουρούς που είχαν δικαίωμα σε μείωση θητείας δεκατεσσάρων (14) μηνών ένεκα του ότι ανήκουν σε τρίτεκνη ή πολύτεκνη οικογένεια. Τώρα το μέτρο επεκτείνεται και τις έξι πιο πάνω κατηγορίες.

Με βάση τους υφιστάμενους κανονισμούς οπλίτες και Υποψήφιοι Έφεδροι Αξιωματικοί (ΥΕΑ) λαμβάνουν χορήγημα €157. Οι Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί (ΔΕΑ) λαμβάνουν €236 και οι εθνοφρουροί τέκνα πολύτεκνης οικογένειας λαμβάνουν επιπλέον €42,72 δηλαδή €199,72 ή €278,72, ανάλογα με την περίπτωση.

Τέλος, εθνοφρουροί τέκνα πενταμελούς οικογένειας λαμβάνουν επιπλέον χορήγημα €22,21, ήτοι €179,21 ή €258,21 ανάλογα με την περίπτωση.

Πηγή : philenews.com